Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zasady przyznawania dofinansowań 2019

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2019

 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 05.08.2019 roku

w sprawie przyjęcia zasad przyznawania

dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

w 2019 roku w Powiecie Wieruszowskim                     

 

Zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu  „Aktywny samorząd” w 2019 roku w Powiecie Wieruszowskim

 

§ 1

Wprowadzenie

1. Pilotażowy program „Aktywny samorząd” realizowany jest w oparciu o zapisy:

1) Uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 10 grudnia 2018 roku

2) Zasad dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczenia wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 15 /2013 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2013 roku (z późniejszymi zmianami)

3) Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, stanowiących załącznik do uchwały nr 49/2019 Zarządu PFRON z dnia 17 lipca 2019 roku  

2. Cel główny programu „Aktywny samorząd”

- Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

3. W 2019 roku program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:

1) Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).

Obszar B – likwidacja barier w dostępnie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności- do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją umożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym;

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności); 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znaczymy stopniem niepełnosprawności , z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką , (pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – opłata za czesne i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - (adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących się w:

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie,

- w szkole policealnej,

- w kolegium,

- osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Uwaga!

W przypadku mieszkańców powiatu Wieruszowskiego dodatek na pokrycie kosztów kształcenia o którym mowa w ust 13 Kierunków Działań oraz warunkach brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku, może być zwiększony nie więcej niż o: 700 zł w przypadku poniesionych udokumentowanych kosztów związanych z likwidacją barier funkcjonalnych.

§ 2

Termin, miejsce przyjmowania i rozpatrywania wniosków

1.Wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” składa się w  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów zwanym dalej PCPR.

2.  Wnioski na Moduł I można składać w II terminach:

 I termin: od 01.04.2019 roku do 31.05.2019 roku, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane w czerwcu. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach czerwiec – lipiec.

II termin od 01.06.2019 roku do 31.08.2019 roku, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane w październiku. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad – grudzień.

3. Wnioski na Moduł II można składać w II terminach:

 I termin od 13.03.2019 roku do 31.03.2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane w kwietniu. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach kwiecień – maj.

  II termin od 02.09.2019 roku do 10.10.2019 roku dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020, wnioski złożone w tym terminie będą rozpatrywane w październiku. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad grudzień.

4. Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, data stempla pocztowego. W przypadku niepełnoletnich adresatów programu wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny.

5. W Module I i II  PCPR ma prawo podjąć decyzję o przywróceniu wnioskodawcy określonego terminu (np. terminu złożenia wniosku lub dokumentów rozliczeniowych).

6. Wniosek wpływający do PCPR musi być niezwłocznie opatrzony datą wpływu i zarejestrowany w książce korespondencyjnej PCPR.

7. Pracownicy PCPR prowadzą rejestr wniosków w formie elektronicznej (zgodnie z zaleceniami PFRON) oraz dodatkowo w formie papierowej (rejestr wpływu wniosków w poszczególnych obszarach dofinansowania).

8. Wnioski w ramach Modułu I przyjęte do dnia 31 maja br. rozpatrzone pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym, na które nie wystarczy środków finansowych przekazanych przez PFRON w ramach I transzy podlegają ponownemu rozpatrzeniu po przekazaniu II transzy środków.

§ 3

                                             Formularze wniosków

1.Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie www.wieruszow.pcpr.info w zakładce „Aktywny samorząd” druki wniosków można również uzyskać w siedzibie PCPR.

Wzór wniosku dotyczący Modułu I stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad, natomiast wzór wniosku dotyczący Modułu II stanowi załącznik nr 2 do niniejszych zasad.

3. Podstawą decyzji o przyznaniu przez PCPR dofinansowania jest wyłącznie wniosek wraz z załącznikami sporządzony przez Wnioskodawcę na formularzu aktualnym dla bieżącego naboru wniosków o dofinansowanie. Za kompletny uważa się wniosek zawierający wszystkie, wymagane dane wraz z co najmniej następującymi załącznikami takimi jak:

1)   kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności(osoby do 16 roku życia), 

2) kserokopia/skan aktu urodzenia dziecka w przypadku wniosku  niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej,

3) kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym –w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny,

4) oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

5)  w przypadkach tego wymagających zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed złożeniem wniosku – Realizator może zwolnić z obowiązku złożenia zaświadczenia, gdy rodzaj schorzenia/niepełnosprawności ma charakter stały oraz został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym (lub w innym dokumencie).

6) klauzula informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

4.Podstawą podjęcia decyzji w sprawie przyznania dofinansowania są informacje aktualne na dzień złożenia wniosku, z wyjątkiem wniosków Wnioskodawców zobowiązanych do uzupełnienia lub korekty danych, w tym przypadku podstawą podjęcia decyzji są informacje aktualne na dzień uzupełnienia wniosku.

5.Wnioskodawca może występować przez pełnomocnika ustawionego na podstawie pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie – pełnomocnictwo Wnioskodawca dołącza do wniosku wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika, iż nie jest on i w ciągu ostatnich 3 lat nie był właścicielem, współwłaścicielem, przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem) lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm(y), oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku ani nie jest i nie był w żaden inny sposób powiązany z zarządem tych firm poprzez np.: związki gospodarcze, rodzinne, osobowe itp. które określa zakres pełnomocnictwa do dokonywania poszczególnych czynności.

6. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie do PCPR informację o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych we wniosku.

7.W przypadku, gdy Wnioskodawca przedstawia do wniosku dokumenty wystawione w języku innym niż język polski, zobowiązany jest do przedłożenia tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego. Koszty związane  z tłumaczeniem tych dokumentów nie są refundowane ze środków PFRON.

§ 4

Sposób rozpatrywania wniosków

1. Pracownicy PCPR odpowiedzialni są za realizację poszczególnych etapów     rozpatrywania wniosku, jak też eksperci:      

1) są niezależni co do treści swoich opinii, zobowiązani są spełnić swoje funkcje zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami, sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie,

2) do każdego rozpatrywanego wniosku składają deklarację bezstronności             (np. w formie przewidzianej w odpowiedniej rubryce formularza wniosku) nie podpisanie deklaracji bezstronności pozbawia możliwości rozpatrywania/ 
opiniowania danego wniosku, 

3) zobowiązani są do wyłączenia się od rozpatrywania sprawy, która dotyczy jego osobiście, jego małżonka, wstępnego lub zstępnego, rodzeństwa,  powinowatych w tej samej linii albo stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, także w każdym innym przypadku  
zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego  bezstronności,

 4) zobowiązani są do ochrony danych osobowych przekazanych przez
 Wnioskodawców.     

 5) w przypadku wystąpienia przesłanek uniemożliwiających pracownikowi obiektywnej oceny, niezwłocznie powiadamia kierownika PCPR, celem wyznaczenia innego pracownika PCPR do dokonania czynności.

 6)  w przypadku gdy Wnioskodawcą jest pracownik PCPR, wnioski mogą być zrealizowane wyłącznie w przypadku gdy oceny wniosku dokona kierownik PCPR (lub inny pracownik wyznaczony przez kierownika) i dodatkowo zasadność oceny formalnej oraz, o ile dotyczy oceny merytorycznej wniosku, zostanie potwierdzona przez Łódzki Oddział PFRON. 

2. Proces rozpatrywania wniosków składa się z następujących etapów:

      1) Ocena wniosku pod względem formalnym (weryfikacja formalna wniosku).

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik PCPR przeprowadza weryfikację formalną - polegającą na sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia wniosku oraz na ustaleniu czy wnioskodawca i/lub jego podopieczny spełnia obowiązujące warunki uczestnictwa w programie i ubiegania się w jego ramach o wsparcie finansowe.

 Weryfikacja formalna przeprowadzana jest w oparciu o następujący system              oceny: spełnienia kryterium „TAK”, nie spełnienia kryterium „NIE”.

Ocenie formalnej podlega:

a) spełnienie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania, o których mowa w programie „Aktywny samorząd” oraz dokumentach określonych przez PFRON związanych z realizacją programu,

b) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,

c) zabezpieczenie przez wnioskodawcę środków na wniesienie udziału własnego nie dotyczy obszarów: B/zadanie 2, obszaru C/zadanie 2, moduł II –

w przypadku osób których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę,

d) poprawność złożenia wniosku, w tym:

- dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu złożenia wniosku,

- złożenie wniosku na właściwym formularzu, który obowiązuje w roku bieżącym,

e)   kompletność i poprawność sporządzenia wniosku w tym:

- kompletność stron i prawidłowość danych zawartych we wniosku,

- poprawne wypełnienie wymagalnych rubryk we wniosku i załącznikach do wniosku,

- spójność danych zawartych we wniosku z danymi wynikającymi z załączników,

- kompletność i poprawność wymaganych załączników,

-zgodność reprezentacji wnioskodawcy i wymagane oświadczenia zostały podpisane przez osoby do tego uprawnione,

f) wnioskodawcy, którzy złożą wniosek niekompletny lub nie poprawnie wypełniony lub złożą go na niewłaściwym formularzu, co zostanie stwierdzone na etapie weryfikacji formalnej zostaną wezwani w formie pisemnej do usunięcia uchybień i/lub uzupełnienia brakujących załączników i/lub złożenia niezbędnych wyjaśnień, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia  (liczone dni kalendarzowe),

g) wnioski nie uzupełnione przez Wnioskodawców w terminie, o którym mowa w pkt. f  będą rozpatrzone negatywnie na etapie weryfikacji formalnej.

h) wnioski pozytywnie ocenione na etapie weryfikacji formalnej podlegają ocenie merytorycznej,

i) wnioskodawcy, któremu odmówiono przyznania środków finansowych w wyniku uchybień ze strony PCPR przy weryfikacji formalnej wniosku, podlega dalszemu rozpatrzeniu,

j) opinia eksperta PFRON wydana w 2018 roku do wniosku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku – do dnia 31 grudnia 2019 roku,

k) zaświadczenie lekarskie złożone przez Wnioskodawcę do wniosku w 2018 roku, może zachować ważność dla weryfikacji formalnej tego wniosku – do dnia 31 grudnia 2019 roku.

2) Ocena wniosku pod względem merytorycznym (weryfikacja merytoryczna wniosku).

a) wnioski dotyczące modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej,

b) weryfikacja merytoryczna wniosku przeprowadzona jest w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które mieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację w poszczególnych obszarach/zadaniach/modułach programu. udzielenie dofinansowania Wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę poniżej ustalonego przez PCPR programu minimalnego progu punktowego, uzależnione będzie od możliwości wynikających z wysokości ostatecznej puli środków PFRON przekazanych Powiatowi.

c) weryfikacja merytoryczna prowadzona jest przez wyznaczonego pracownika PCPR w oparciu o przyjęte w niniejszym dokumencie kryteria oceny wniosku, przy wykorzystaniu narzędzi w postaci „Karty oceny merytorycznej” stanowiącej integralną część wniosku o dofinansowanie.

d) podczas weryfikacji merytorycznej preferowane są wnioski:

- osób niepełnosprawnych, które są  zatrudnione,

- osób, które zostały poszkodowane w 2018 lub 2019 roku w wyniku żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

e) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ocenie merytorycznej wniosku wynosi: 100 pkt,

f) minimalny próg punktowy wynikający z oceny merytorycznej wniosku, uprawniający do uzyskania dofinansowania wynosi: 20 pkt,

g) w przypadku wniosku złożonego w obszarze, w którym nie występuje obowiązek opiniowania przez eksperta PFRON,który w trakcie jego oceny przez wyznaczonego pracownika PCPR nasuwa wątpliwości co do możliwości pozytywnej weryfikacji wniosku pod względem kryterium dotyczącego rodzajuadresata programu lub co do celowości wnioskowanego dofinansowania do podjęcia pozytywnej decyzji wymagana jest opinia eksperta-lekarza specjalisty o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu:

- ekspertem, o którym mowa wyżej nie może być osoba, która aktualnie oraz w ciągu 3 lat była przedstawicielem prawnym lub handlowym, członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem firm oferujących sprzedaż towarów/usług będących przedmiotem wniosku.

- w celu rzetelnej oceny wniosku, ekspert powinien potwierdzić stan faktyczny związany z zakresem dysfunkcji i potrzebą wyposażenia potencjalnego beneficjenta pomocy, we wnioskowany przedmiot dofinansowania, o ile to możliwe z uwagi na sytuację zdrowotną osoby niepełnosprawnej – w trakcie konsultacji z udziałem potencjalnego beneficjenta pomocy.

h) wnioski z oceną merytoryczną poniżej ustalonego progu minimalnego będą mogły ponownie podlegać procedurze przyznawania dofinansowania w ramach drugiej transzy środków PFRON przeznaczonych na realizację programu- w miarę dostępności otrzymanych środków PFRON, w kolejności według ustalonej listy rankingowej sporządzonej w oparciu o sumę uzyskanych punktów;

i)czynności związane z weryfikacją wniosku będą rejestrowane w odpowiednich rubrykach formularzu wniosku. Zakończenie i efekt tych czynności potwierdzać będą pieczątki, daty i podpisy właściwych pracowników;

3) Decyzja o przyznaniu dofinansowania:

Moduł I

a) decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje Kierownik PCPR. Decyzja powinna być rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku wraz z datą jej podjęcia, pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję.

b) decyzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia,

c) kwota dofinansowania przyjmowana jest w pełnych złotych, zaokrąglonych na zasadach ogólnych,

d) kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana,

e) decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania,

f) w przypadku przyznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dofinansowania pomiędzy Powiatem Wieruszowskim i Wnioskodawcą,

g) warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnienie przez Wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy,

h) w pierwszej kolejności dofinansowanie otrzymają wnioski z największą ilością punktów,

i) kolejność realizacji wniosków będzie wynikała z listy rankingowej wniosków utworzonej na podstawie sumy punktów uzyskanych w trakcie oceny merytorycznej wniosków pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i merytorycznym,

j) w sytuacji gdy limit środków finansowych nie umożliwia udzielenie dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną sumą punktów o przyznaniu dofinansowania decyduje:

- stopień niepełnosprawności wnioskodawcy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- w dalszej kolejności jeśli w/w reguła nie przyniesie rozwiązania o przyznaniu dofinansowania decydować będzie wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski Wnioskodawców, których dochód jest najniższy.

Moduł II

a) decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania wnioskowanej pomocy podejmuje Kierownik PCPR. Decyzja powinna być rejestrowana w odpowiedniej rubryce formularza wniosku wraz z datą jej podjęcia, pieczęciami i podpisami osób podejmujących decyzję,

b) decyzja odmowna w sprawie dofinansowania wymaga pisemnego uzasadnienia,

c) kwota dofinansowania przyjmowana jest w pełnych złotych, natomiast rozliczenia dokonuje się bez zaokrągleń,

d) decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podstawą zawarcia umowy dofinansowania,

f) w przypadku przyznania dofinansowania realizacja dofinansowania następuje po podpisaniu dwustronnej umowy dofinansowania pomiędzy Powiatem Wieruszowskim i Wnioskodawcą,

g)warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnienie przez Wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy,

h) aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym PCPR ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

4) Umowa dofinansowania i jej rozliczenie:

a) szczegółowe warunki realizacji dofinansowania zostaną określone w indywidualnych umowach zawieranych z wnioskodawcami w każdym obszarze realizacji programu,

b) w przypadku pozytywnej opinii o przyznaniu dofinansowania PCPR poinformuje telefonicznie o terminie podpisania umowy oraz wymaganych dokumentach przy podpisaniu umowy,

c) warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnienie przez Wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa określonych w programie także w dniu podpisania umowy- sprawdzenie spełnienia tej przesłanki potwierdza pracownik, wypełniając odpowiednio do każdego wniosku formularz „Weryfikacja wniosku w dniu podpisania umowy”, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszych zasad,

d) umowę z Wnioskodawcą podpisuje Kierownik PCPR, w obecności pracownika PCPR. Pracownik uczestniczący w podpisaniu umowy składa swój podpis w miejscu odpowiednio oznaczonym w załączniku nr 3 – oświadczenie o bezstronności,

e) przekazanie przyznanych środków finansowych następuje:

-na rachunek sprzedawcy przedmiotu zakupu/usługodawcy, na podstawie   przedstawionej i podpisanej przez Wnioskodawcę faktury VAT,

lub

na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy – do rozliczenia na warunkach określonych w umowie dofinansowania (wskazanie terminu i sposobu rozliczenia przekazanych środków),

f) faktury VAT (lub inne dowody księgowe, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe np.: potwierdzenie poniesienia kosztu w formie zaświadczenia wydanego przez uczelnię, szkołę, przedszkole lub żłobek), przedłożenie w celu rozliczenia dofinansowania, muszą być sprawdzone przez PCPR pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz opatrzone klauzulą: „ opłacone ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” w kwocie:…umowa nr: …”. Faktura VAT (lub inny dowód księgowy, gdy wystawienie faktury VAT nie jest możliwe) przedstawiona przez wnioskodawcę do dofinansowania w ramach programu, może obejmować wyłącznie te pozycje/ elementy (koszty), które są dofinansowane ze środków PFRON w ramach zawartej umowy dofinansowania.

 g) wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy, należy
  do wnioskodawcy.

h) w przypadku gdy wnioskodawca pomocy przedłoży dokumenty rozliczeniowe
wystawione w języku innym niż język polski, w których walutą rozliczeniową
jest waluta inna niż polski złoty (PLN) zobowiązany jest do przedłożenia
tłumaczenia tych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego

(PFRON nie refunduje kosztów związanych z tłumaczeniem tych dokumentów). Płatność przez Powiat Wieruszowski kwoty dofinansowania może nastąpić wówczas według kursu sprzedaży danej waluty w Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia dokonania płatności.

      i) refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

       - w przypadku Modułu I Obszar A/ Zadanie 1 i 4, Obszar B/Zadanie 1,3 i 4,Obszar C/ Zadanie 1, 3 i 5 (wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania)

       - w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni  przed dniem złożenia wniosku,

      - w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego/akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

       j) umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Powiat i Wnioskodawcę
zobowiązań wynikających z umowy.

      k) w ramach programu nie mogą być dofinansowane:

       - pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 - koszty poniesione na przygotowanie wniosku,

 - opłaty związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Powiatem  Wieruszowskim a Wnioskodawcą,

       - koszty nieudokumentowane.

   l) przy zawieraniu umów z Wnioskodawcą, który nie ma możliwości złożenia  podpisu i dokonuje odcisku palca należy: 

 - sprawdzić, czy złożone dotychczas dokumenty (wniosek, załączniki, inne) były podpisane za pomocą odcisku palca,

 - przy odcisku palca wpisać imię i nazwisko strony umowy.

 - na egzemplarzu umowy pozostającym w PCPR składają swoje podpisy pracownicy PCPR, w obecności których beneficjent pomocy podpisał umowę – wraz z datą i pieczątką imienną przy adnotacji „ umowę zawarto w obecności :”, przy czym przy zawieraniu umowy wymagana jest obecność dwóch pracowników PCPR.

m) w ramach rozliczenia środków finansowych PFRON, Powiat może wyrazić zgodę na nie dochodzenie od dłużnika należności, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł (sto złotych).

n) wypłatę do przyznanego Wnioskodawcy dofinansowania dokonuje się na warunkach wskazanych w umowie, na podstawie wniosku o uruchomienie środków, sporządzonego przez pracownika obsługującego program, po sprawdzeniu i po zatwierdzeniu do wypłaty przez Kierownika i Głównego Księgowego PCPR.

o) Główny Księgowy obsługuje wyodrębniony rachunek bankowy Powiatu na potrzeby realizacji programu „Aktywny samorząd”, zgodnie z zawartą  umową PFRON.

p) Wnioskodawca przed podpisaniem umowy powinien dokładnie zapoznać się z jej zapisami, warunkami, zobowiązaniami.

Data dodania: 2013-04-29 15:31:09

Inne artykuły