Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zarządzenie kierownika PCPR 2020

                                                 ZARZĄDZENIE NR 10/2020

 KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE Z DNIA 19 marca 2020 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA ZASAD PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W 2020 ROKU W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

           Na podstawie Uchwały nr 3/2012 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „ Aktywny samorząd”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 11/2018 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2018 roku oraz Uchwały Nr 15/2013 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie  realizacji pilotażowego programu  „Aktywny Samorząd” (z późniejszymi zmianami),  załącznika nr 1 do Uchwały określającego  zasady dotyczące wyboru , dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II  pilotażowego programu  „Aktywny Samorząd” oraz zmian do zasad określonych w załączniku nr 3 do uchwały nr 19/2020 Zarządu PFRON z dnia 4 marca 2020r.  oraz załącznika do Uchwały nr 3/2020 Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 stycznia 2020 roku pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku

zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się Zasady przyznawania dofinansowań  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku w Powiecie Wieruszowskim , w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuję pracowników PCPR realizujących w/ w program do stosowania   zasad, o których mowa w§1.

§3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem  stosuje się uchwały i wytyczne  Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  oraz obowiązujące przepisy prawa.

§4.Traci moc Zarządzenie nr 8/2020 Kierownika PCPR w Wieruszowie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia zasad przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku w Powiecie Wieruszowskim.

§5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                      

 

 

 


 

Data dodania: 2014-03-17 07:44:15

Inne artykuły