Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zarządzenie Kierownika PCPR z dnia 13 czerwca 2014

ZARZĄDZENIE NR 13 / 2014

KIEROWNIKA  POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE  W  WIERUSZOWIE

Z DNIA  13 CZERWCA  2014 ROKU

W  SPRAWIE  ZMIANY ZARZADZENIA NR 3/2014 Z DNIA 14 MARCA 2014 ROKU W SPRAWIE  PRZYJĘCIA  ZASAD   PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PILOTAŻOWEGO  PROGRAMU „ AKTYWNY SAMORZĄD” W 2014 W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

                    W związku z Uchwałą  Nr 5/2014 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  z dnia 9 czerwca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” oraz na podstawie Pełnomocnictwa Nr 1.2013 udzielonego przez Zarząd Powiatu Wieruszowskiego  z dnia 29.04.2013 roku ,

zarządzam co następuje:

 

§1.  W załączniku do Zarządzenia Nr 3 / 2014 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie z dnia 14 marca 2014 roku sprawie  przyjęcia  zasad   przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego  programu „ Aktywny samorząd” w 2014 w Powiecie Wieruszowskim wprowadza się następujące zmiany:

 1) w rozdziale II „ Termin ,miejsce przyjmowania i rozpatrywania wniosków” :

- §8 otrzymuje brzmienie:  

„ §8.1Wnioski można składać od 14 marca 2014 r. do 30 sierpnia 2014 r. w przypadku Modułu I oraz od 14 marca 2014 r. do 30 września 2014 r. w ramach Modułu II w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15,   98-400 Wieruszów zwanym dalej PCPR.

2.W każdym z Modułów istnieje możliwość przywrócenia wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku .

3.Wnioski złożone do 30.05.2014 r. w ramach Modułu I  będą rozpatrzone w czerwcu. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach czerwiec – lipiec.

 

4.Wnioski złożone w dniach od 02.06.2014 r.– 30.08.2014 r. w ramach Modułu I  będą rozpatrzone we wrześniu. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach wrzesień- październik .

 

5.Osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach Modułu II składają wnioski o dofinansowanie jednego semestru tzw. „ letniego” (którego bieg rozpoczyna się w miesiącu luty/marzec 2014 r.) od 14.03.2014 r. do 30.03.2014 r.

Wnioski złożone w ramach Modułu II będą rozpatrzone w kwietniu. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach kwiecień – maj.

6.Osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach modułu II składają wnioski o dofinansowanie jednego semestru tzw. „ zimowego” (którego bieg rozpoczyna się w miesiącu wrzesień/październik 2014 r.) od  01.09.2014 r. do  30.09.2014 r.

Wnioski złożone w ramach Modułu II będą rozpatrzone w październiku. Podpisanie umów nastąpi w miesiącach październik - listopad.

7.Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową, data stempla pocztowego. W przypadku niepełnoletnich adresatów programu wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny. W przypadku osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny.

 

8. Wniosek wpływający do PCPR musi być niezwłocznie opatrzony datą wpływu            i zarejestrowany w książce korespondencyjnej PCPR.

 

9.Pracownicy PCPR prowadzą rejestr wniosków w formie elektronicznej (zgodnie z zaleceniami PFRON) oraz dodatkowo w formie papierowej(rejestr wpływu wniosków w poszczególnych obszarach dofinansowania).

 

10.  Wnioski  w ramach Modułu I przyjęte do dnia 30 maja rozpatrzone pozytywnie  pod względem formalnym i merytorycznym ,na które nie wystarczy środków finansowych przekazanych przez PFRON w ramach I transzy podlegają ponownemu rozpatrzeniu po przekazaniu II transzy środków .”

2) w rozdziale IV „ Sposób rozpatrywania wniosków”:

- w §10 ust.2 pkt.1 lit. d  otrzymuje brzmienie  : „ d) poprawność złożenia wniosku, w tym : - dotrzymanie terminu złożenia wniosku w przypadku Modułu I do 30 sierpnia 2014 r. , a przypadku Modułu II do 30 września 2014r..”

§2. Zobowiązuję pracowników PCPR realizujących w/ w program do stosowania zmienionych zasad , o których mowa w§1.

 

§3.W pozostałym zakresie zarządzenie nie ulega zmianie.

 

§4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                

                                      

Data dodania: 2014-06-26 12:11:58

Inne artykuły