Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2018

Numer ogłoszenia

1080484

Status ogłoszenia

Robocze

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką biurową.
2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zamówienia
3. Wykonawca powinien złożyć ofertę:
- elektronicznie na adres gmina.lututow@gmail.com (podpisane i zeskanowane dokumenty),
- osobiście w dni robocze:
• Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 do 15.00
• Środa w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Zamawiającego
- przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Gmina Lututów
ul. Klonowska 8
98-360 Lututów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

gmina.lututow@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Pikuła, Alina Stefanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602719430, 726286913

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiającym jest Gmina Lututów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie występująca jako partner projektu. Dane Gminy Lututów: NIP - 9970132793, siedziba gminy - ul. Klonowska 8, 98 - 360 Lututów.
Skrócony opis projektu - Prace remontowo - budowlane, w skład których wchodzi m. in. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dziennego domu pomocy w tym do wymogów budowlanych, sanitarno- higienicznych, p.poż i innych tj. gipsowanie, wyrównywanie i malowanie, dostosowanie łazienek i WC dla osób niepełnosprawnych, prace dostosowawcze kuchni położenie gresu lub innego materiału łatwo zmywalnego, demontaż i montaż sanitariatów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych i dla osób dorosłych itp.
Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie:
Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach dziennego domu pomocy.
Zakres prac jakie musi wykonać wykonawca znajduje się pod pozycją Remont DDP.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: wieruszowski Miejscowość: Huta

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest „Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego”. W ramach projektu uruchomiony zostanie Dzienny Dom Pomocy świadczący usługi opiekuńcze co zwiększy dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób niesamodzielnych, które na skutek stanu zdrowia nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej czynności dnia codziennego.

Przedmiot zamówienia

Prace remontowo - budowlane, w skład których wchodzi m. in. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dziennego domu pomocy w tym do wymogów budowlanych, sanitarno- higienicznych, p.poż i innych tj. gipsowanie, wyrównywanie i malowanie, dostosowanie łazienek i WC dla osób niepełnosprawnych, prace dostosowawcze kuchni położenie gresu lub innego materiału łatwo zmywalnego, demontaż i montaż sanitariatów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych i dla osób dorosłych itp.

Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie:
Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach dziennego domu pomocy.
Zakres prac jakie musi wykonać wykonawca znajduje się pod pozycją Remont DDP.

Kod CPV

45211200-1

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

Harmonogram realizacji zamówienia

Prace remontowo-budowlane muszą być zakończone do dnia 15 marca 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do wykonania zamówienia może przystąpić przedsiębiorca o tatusie aktywnego przedsiębiorcy, posiadający w przedmiocie działalności prawo do wykonywania usług remontowo - budowlanych

Potencjał techniczny

Przedsiębiorca we własnym zakresie musi posiadać właściwe wyposażenie techniczne - sprzęt niezbędny do wykonania usługi

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą w sytuacji niewywiązania
się z powierzonych zadań i istotnych opóźnień w pracach remontowo-budowlanych,
nakładając karę umowną w wysokości 50% wartości zamówienia.
Nie jest przewidywana zmiana terminu realizacji umowy.
1. Oferty złożone po wskazanym terminie zostaną odrzucone.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy
z jednym lub kilkoma wykonawcami.
5. Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie oferty nie jest równoznaczne
z udzieleniem zamówienia (zawarciem umowy).
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez podania
przyczyny.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Niezbędne jest przedłożenie : formularza ofertowego zgodnie z zał. Nr 1, oświadczenia o braku powiązań zgodnie z zał. Nr 2, dokumentu potwierdzającego status aktywnego przedsiębiorcy w branży budowlanej,

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Punkty za cenę dla poszczególnych ofert będą obliczane według wzoru:

Liczba punktów = Cn/Cb x 72% x 100
Cn - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)
Cb – cena brutto oferty ocenianejWykonawca musi zakończyć planowane prace w Dziennym Domu Pomocy do dnia
14.02.2017 r.

KRYTERIA PUNKTOWE

Lp. Kryterium Waga kryterium Opis Maks. liczba punktów
1 Cena brutto w PLN 72% Punkty za cenę dla poszczególnych ofert będą obliczane według wzoru:
Liczba punktów = (Cn/Cb) x 72 % x 100
Cn –najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)
Cb – cena brutto oferty ocenianej (w PLN)
1% = 1pkt
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Oferent zobowiązany będzie podać cenę łączną za całą usługę. 72
2 Czas wykonania umowy 28% W kryterium czas wykonania przedmiotu umowy zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w ofercie z najkrótszym okresem wykonania przedmiotu. Pozostałe ofert dostaną proporcjonalnie mniej punktów.

Liczba punktów = (A/B) x 28% x 100
A – najkrótszy czas wykonania przedmiotu ze złożonych ofert (dni)
B – czas oferty ocenianej ( dni)
1% = 1 pkt
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 28

1% = 1 pkt.
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

2. Czas wykonania przedmiotu umowy zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów ofercie z najkrótszym okresem wykonania przedmiotu.

Liczba punktów = (A/B) x 28% x 100
A = najkrótszy czas wykonania przedmiotu ze złożonych ofert (dni)
B = czas ofert ocenianej (dni)
1% = 1 pkt
Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są osoby i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo
lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Niezłożenie oświadczenia spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrzona

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT WIERUSZOWSKI / POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

Adres

rynek Rynek 1-7

98-400 Wieruszów

łódzkie , wieruszowski

Numer telefonu

0627831995

NIP

9970147748

Tytuł projektu

Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-A002/17-00

Data dodania: 2018-01-12 08:57:25

Inne artykuły