Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie ofertowe

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Dotyczące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie:

a). wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach

      dziennego domu pomocy w ramach projektu pn.

    „Centrum  Usług  Społecznych  w  powiecie  wieruszowskim”

                                     realizowanego w ramach:

Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na  lata  2014  - 2020

Oś priorytetowa:  IX. Włączenie Społeczne

Nr  i nazwa działania dla Osi:  IX. 2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Nr  i nazwa poddziałania:  IX. 2.1  Usługi Społeczne  i  Zdrowotne

Lututów, dnia 08.12.2017 r.

Nazwa oraz adres zamawiającego

Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Klonowska 8

98  -  360  Lututów

Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o zasadę konkurencyjności Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014  -  2020.

Opis projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie

Zamówienie publiczne realizowane będzie w ramach projektu pn. „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Realizacja projektu planowana jest na lata 2017.11.01 do 2020.03.31 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014  -  2020

Projekt realizowany będzie przez Gminę Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie.  

Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie:

Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach dziennego domu pomocy.

    Dodatkowe informacje dot. prac budowlano – remontowych

   - wywiezienie pozostałości materiałów po rozbiórkach i remontach zostanie zorganizowane przez Zamawiającego.

    Kod CPV

   4545211200-1

    Nazwa kodu PCV

    Roboty budowlane w zakresie domów dla osób wymagających wsparcia

     Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo  z  Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

    Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne powiązania między Beneficjentem  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu Beneficjenta  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  beneficjenta  czynności  związane z  przygotowaniem  i  przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej

b)   posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu  nadzorczego lub  zarządzającego ,prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub pełnomocnictwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

    Z postępowania  wykluczone  są osoby  i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym  rozumieniu. Oferenci  są  zobowiązani  dołączyć  do oferty  oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

    Niezłożenie oświadczenia spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrzona.

 Z postępowania wykluczeni są pracownicy Gminy oraz GOPS-u.

SPOSÓB   PRZYGOTOWANIA   OFERT

1.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką biurową.

2.    Ofertę należy sporządzić  zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zamówienia

3.    Wykonawca powinien złożyć ofertę:

-  elektronicznie na adres  gmina.lututow@gmail.com  (podpisane  i zeskanowane dokumenty),

-  osobiście w dni robocze:

·         Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.00  do  15.00

·         Środa w godzinach od 8.00 do 16.00 w siedzibie Zamawiającego

-  przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

   Gmina Lututów

    ul. Klonowska 8

    98-360 Lututów

Z dopiskiem „Oferta dotyczy wyboru wykonania prac budowlano-remontowych w Dziennym Domu Pomocy”.

     Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     Termin składania ofert

      Termin składania ofert upływa 22 grudzień 2017 r. (14 dni od daty ogłoszenia oferty).

      O terminie złożenia oferty decyduje data jej wpływu do biura Zamawiającego

      KRYTERIA WYBORU

       1.Wybór najlepszej oferty dokonany będzie spośród ofert, które spełniają warunki  udziału w postępowaniu.

      KRYTERIUM OBLIGATORYJNE

       2. Wykonawca musi zakończyć planowane prace w Dziennym Domu Pomocy do dnia  14.02.2017 r.

    KRYTERIA PUNKTOWE

Lp.

Kryterium

Waga kryterium

Opis

Maks. liczba punktów

1

Cena brutto w PLN

72%

Punkty za cenę dla poszczególnych ofert będą obliczane według  wzoru:

Liczba punktów = (Cn/Cb) x 72 % x 100

Cn –najniższa cena brutto  wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)

Cb – cena brutto oferty ocenianej (w PLN)

1% = 1pkt

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc  po przecinku.

 

Oferent zobowiązany będzie podać cenę łączną za całą usługę.

72

2

Czas wykonania umowy

28%

W kryterium czas wykonania przedmiotu umowy zamawiający  przyzna maksymalną ilość punktów w ofercie z najkrótszym okresem wykonania przedmiotu. Pozostałe ofert dostaną proporcjonalnie mniej punktów.

 

Liczba punktów = (A/B) x 28% x 100

A – najkrótszy czas wykonania przedmiotu ze złożonych ofert (dni)

B – czas oferty ocenianej ( dni)

1% = 1 pkt

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

28

       Ze złożonych ofert zostanie wybrana ta oferta, która spełni kryterium obligatoryjne oraz uzyska największą liczbę punktów za kryterium punktowe.

      Osoby do kontaktu odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury wyboru     

       Wykonawcy.

       Wójt Gminy  -  Marek Pikuła   - 602 719 430

       Kier. GOPS    -  Alina Stefanowska   - 726 286 913

       Załączniki

Ø  Formularz ofertowy zał. nr 1

Ø  oświadczenie o braku powiązań  zał. nr 2

Ø  rzut parteru DDP zał. nr 3

Ø  rzut projektu przebudowy łazienek  i dodatkowego pomieszczenia zał. nr 4

Ø  rzut projektu przebudowy łazienek  i dodatkowego pomieszczenia zał. nr 5

Ø  szczegółowy zakres prac remont DDP

       Pytania i wyjaśnienia

        Brak pytań i wyjaśnień

       Kryteria oceny i sposobu przyznawania punktacji

  1.      Punkty za cenę dla poszczególnych ofert będą obliczane według wzoru:

       Liczba punktów = Cn/Cb x 72% x 100

       Cn - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (w PLN)

       Cb – cena brutto oferty ocenianej

       1% = 1 pkt.

       Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

2. Czas wykonania przedmiotu umowy zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów ofercie z najkrótszym okresem wykonania przedmiotu.

Liczba punktów = (A/B) x  28% x 100

A = najkrótszy czas wykonania przedmiotu ze złożonych ofert (dni)

B = czas ofert ocenianej (dni)

1% = 1 pkt

Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

       Umowa zostanie zawarta w dniu roboczym następującym po dniu podania informacji o wyborze oferenta.

       DOPUSZCZALNE ZMIANY W UMOWIE Z WYKONAWCĄ I WARUNKI UMOWY

1.     Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy z Wykonawcą w sytuacji niewywiązania  się z powierzonych zadań i istotnych opóźnień w pracach remontowo-budowlanych, nakładając karę umowną w wysokości 50% wartości zamówienia.

        FORMALNOŚCI DOTYCZĄCE OCENY OFERT I NEGOCJACJI

1.     Oferty złożone po wskazanym terminie zostaną odrzucone.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

3.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzupełnienia dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu.

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków przyszłej umowy  z jednym lub kilkoma wykonawcami.

5.     Złożenie zapytania ofertowego jak też otrzymanie oferty nie jest równoznaczne   z udzieleniem zamówienia (zawarciem umowy).

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez podania   przyczyny.

7.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny.

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie  Powiat: wieruszowski  Miejscowość: Huta

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cel zamówienia

Celem głównym projektu jest „Rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego”. W ramach projektu uruchomiony zostanie Dzienny Dom Pomocy świadczący usługi opiekuńcze co zwiększy dostęp do wysokiej jakości usług społecznych w społeczności lokalnej dla osób niesamodzielnych, które na skutek stanu zdrowia nie mogą samodzielnie wykonać co najmniej jednej czynności dnia codziennego.

Przedmiot zamówienia

Prace remontowo - budowlane, w skład których wchodzi m. in. dostosowanie pomieszczeń

do potrzeb dziennego domu pomocy w tym do wymogów budowlanych, sanitarno- higienicznych, p.poż i innych tj. gipsowanie, wyrównywanie i malowanie, dostosowanie łazienek i WC dla osób niepełnosprawnych, prace dostosowawcze kuchni położenie gresu lub innego materiału łatwo zmywalnego, demontaż i montaż sanitariatów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych i dla osób dorosłych itp.         

Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie:

Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach dziennego domu pomocy.

Zakres prac jakie musi wykonać wykonawca znajduje się pod pozycją Remont DDP.

Harmonogram realizacji zamówienia

Częściowy zakup materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz częściowe wykonanie usługi remontowej w terminie do końca grudnia 2017 roku.

Zakup pozostałych materiałów budowlanych oraz wykonanie pozostałego zakresu prac remont owo budowlanych do dnia 14.02.2018 r.

INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Termin składania ofert

do dnia 22 grudnia 2017 r.

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

- elektronicznie na adres: gmina.lututow@gmail.com

- osobiście w siedzibie Zamawiającego w dni robocze:

·         Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach od 7.00 – 15.00

·         Środa w godzinach od 8.00 do 16.00

- przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wójt Gminy  -  Marek Pikuła

Kier. GOPS   -  Alina Stefanowska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Prace remontowo - budowlane, w skład których wchodzi m. in. dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dziennego domu pomocy w tym do wymogów budowlanych, sanitarno- higienicznych, p.poż i innych tj. gipsowanie, wyrównywanie i malowanie, dostosowanie łazienek i WC dla osób niepełnosprawnych, prace dostosowawcze kuchni położenie gresu lub innego materiału łatwo zmywalnego, demontaż i montaż sanitariatów w łazienkach dla osób niepełnosprawnych i dla osób dorosłych itp.          

Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy, którego zadaniem będzie:

Wykonanie prac remontowo – budowlanych w pomieszczeniach dziennego domu pomocy.

Zakres prac jakie musi wykonać wykonawca znajduje się pod pozycją Remont DDP.

Kategoria Ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Nazwa beneficjenta

Realizator projektu : „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

Adres: Rynek 1-7

98-400  Wieruszów

Zamawiający

Gmina Lututów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres

ul. Klonowska 8

98 – 360 Lututów

Numer telefonu

Gmina  -  602 719 430

GOPS   -  726 286 913

Fax

43 -  87 14 052

NIP

Gmina  -  997 01 32 793

Tytuł projektu

„Centrum Usług Społecznych w  powiecie wieruszowskim”

Numer i nazwa projektu

„Centrum Usług Społecznych w  powiecie wieruszowskim”

RPLD.09.02.01 – 10 – A 002/17

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do wykonania zamówienia może przystąpić przedsiębiorca o tatusie aktywnego przedsiębiorcy, posiadający w przedmiocie działalności prawo do wykonywania usług remontowo - budowlanych

Potencjał techniczny

Przedsiębiorca we własnym zakresie musi posiadać właściwe wyposażenie techniczne - sprzęt niezbędny do wykonania usługi

Data dodania: 2017-12-11 13:32:21

Inne artykuły