Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę zorganizowania kursu operatora żurawia przeładunkowego HDS

Wieruszów,  28.10.2014 r.

PCPR.271.22.2014

Zapytanie o cenę

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zwraca się z zapytaniem
o cenę zorganizowania kursu operatora żurawia przeładunkowego HDS w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

·         kurs dla 3 uczestników projektu posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, obejmujący co najmniej 35 godzin zajęć (1godzina = 45 min)w tym:

25 godzin zajęć teoretycznych oraz po 10 godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu. Kurs musi zostać zrealizowany w okresie od 12.11.2014 r. do 4.12.2014 r.

·         program kursu musi uwzględniać co najmniej minimalne wymagania Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się
o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego,

·         w ramach kursu Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania  i opłacenia pierwszego egzaminu przed komisją egzaminacyjna UDT, w celu uzyskania przez uczestników kursu uprawnień do obsługi żurawi przeładunkowych HDS.

Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

1)      certyfikat potwierdzający ukończenie kursu na druku oznaczonym logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2)      zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniającego do obsługi żurawia przeładunkowego HDS, w przypadku pomyślnego zdania egzaminu przed komisją UDT.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1)      zapewni uczestnikom kursu transport z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem, w tym również na egzamin przed komisją UDT,

2)      zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

3)      zapewni niezbędne badania lekarskie,

4)      zapewni uczestnikom optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu tj.: materiały szkoleniowe, długopis,

5)      zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone w miejsca siedzące, sprzęt audiowizualny. Sprzęt do realizacji zajęć praktycznych musi być sprawny technicznie,

6)      zapewni trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,

7)      przygotuje wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczy pomieszczenia, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o Zamawiającym i źródle finansowania,

8)      zobowiązany będzie do poddawania się kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

9)      zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kursów do 31.12.2020r.

10)  zobowiązany będzie do ustalenia terminu realizacji kursu z Zamawiającym oraz  do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu kursu na minimum 5 dni przed rozpoczęciem kursu,

11)  Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:

a)      list obecności każdego dnia zajęć,

b)      listy odbioru materiałów szkoleniowych i długopisu,

c)      listy osób poddanych badaniom lekarskim,

d)     listy odbioru certyfikatów potwierdzających ukończenie kursu,

e)      listy osób potwierdzającej przystąpienie do egzaminu przed komisją UDT,

f)       listy odbioru zaświadczeń kwalifikacyjnych, w przypadku pozytywnego zdania egzaminu przed komisją UDT,

g)      listy potwierdzającej korzystanie z transportu,

h)      innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

12)  zobowiązany będzie do opłacenia za uczestników kursu pierwszego egzaminu przed komisją UDT,

13)  zobowiązany będzie do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,

14)  zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej
i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,

15)  zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem (opisanej powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu szkolenia. Program musi zawierać informacje, o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 667), a mianowicie:

1) nazwę szkolenia,

2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia

3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej,

6) treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

7) wykazy literatury / niezbędnych środków/materiałów dydaktycznych,

8) przewidziane sprawdziany /egzaminy

oraz być zatwierdzony przez UDT.

             Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności, zawierających własnoręczne podpisy uczestników
i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (środki publiczne)
w wysokości 89,5 %.

W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz  projekt umowy z załącznikiem (projekt umowy podlega akceptacji przez Wykonawcę
z chwilą złożenia przez Niego oferty).

Oferty należy składać do 4.11.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                  Elżbieta Ochocka

                                                                       Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

POUCZENIE

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług  oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013r., poz. 1722, z późn. zm.) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związane, są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT).

Pobierz treść zapytania(pdf 1,5 MB)

Formularz ofertowy, na którym należy złożyc ofertę (doc 125 KB)

Projekt umowy (doc 151 KB)

Załącznik do umowy.(doc 127 KB)

Data dodania: 2014-10-28 14:29:08

Inne artykuły