Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę zorganizowania jednodniowego wyjazdu do Kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie

Wieruszów, 14.11.2014 r.

PCPR.271.23.2014

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowiew ramach projektu „Integracja       i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z zapytaniem o cenę zorganizowania jednodniowego wyjazdu do Kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie dla 27 osób, w tym 15 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wyjazd musi zostać zorganizowany w dniu 5.12.2014 r.

W ramach ceny Wykonawca zobowiązuje się do:

1)      zapewnienia dla uczestników wyjazdu:

a)      transportu (autokar/ autobus/ bus klimatyzowany, z pasami bezpieczeństwa) do Kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie i z powrotem – miejsce zbiórki uczestników: Wieruszów spod siedziby PCPR, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 - 400 Wieruszów,

b)      wyżywienia: obiad dwudaniowy z napojem (1 porcja obejmować będzie: zupę, kluski śląskie/ziemniaki/ryż/frytki, 2 rodzaje surówek, 1 porcję mięsa/ ryby, woda mineralna/ sok 0,5l), deser , 

c)      ubezpieczenia uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków,

d)     biletów wstępu do: strefy basenowej (min. 2,5 godziny), strefy saun (min. 30 minut) w Kompleksie termalno – basenowym w Uniejowie,

e)      rezerwacji i opłacenia 4 torów w Kręgielni w Kompleksie termalno – basenowym w Uniejowie (rezerwacja min. 1 godzina),

f)       opiekuna wyjazdu – odpowiedzialnego za kwestie organizacyjne,

2) prowadzenia:

a)    listy obecności,

b)   listy potwierdzającej otrzymanie biletów wstępu do strefy basenowej i strefy saun,

c)    listy potwierdzającej skorzystanie z torów na Kręgielni,

d)   listy potwierdzającej korzystanie z posiłku,

e)    listy potwierdzającej korzystanie z transportu,

f)    innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

3) przeprowadzenia oceny przebiegu wyjazdu na podstawie ankiety oceniającej,

4) przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblematami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS),

5) przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia do 31.12.2020 roku i poddania się ewentualnej kontroli Zamawiającego oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

6) przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanych powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

            Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników, którzy faktycznie wezmą udział w wyjeździe, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanej listy obecności zawierającej własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

            W załączeniu wzór formularza ofertowego (naktórym należy złożyć ofertę) oraz  projekt umowy z załącznikiem (projekt umowy podlega akceptacji przez Wykonawcę z chwilą złożenia przez Niego oferty). Oferty należy składać do 21.11.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl.

 

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą brane pod uwagę.

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                  Elżbieta Ochocka

                                                                       Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

Pobierz treść zapytania (pdf 822 KB)

Formularz ofertowy, na którym należy złożyć ofertę (doc 124 KB)

Projekt umowy (doc136 KB)

Załącznik do umowy (doc 128 KB)

Data dodania: 2014-11-14 12:17:30

Inne artykuły