Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę organizacji warsztatu technik rękodzielniczych

Wieruszów, 4.07.2013 r.

PCPR.271.16.2013

Zapytanie o cenę

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zorganizowanie warsztatu technik rękodzielniczych w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Warsztat dla grupy 9 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wymiarze 30 godzin (1 godzina zajęć = 45 min.). W czas trwania warsztatu nie wlicza się przerw kawowych, przerw obiadowych ani innych przerw technicznych. Jednej z osób niepełnosprawnych towarzyszyć będzie w czasie zajęć opiekun. Warsztat musi zostać zrealizowany w okresie 22-30.08.2013 r. Zajęcia muszą być realizowane na terenie powiatu wieruszowskiego, w dniach od poniedziałku do piątku, dziennie nie mogą trwać dłużej niż 5 godzin. Program warsztatu musi obejmować co najmniej 3 techniki: np. decoupage metodą serwetkową, filcowanie na mokro lub sucho (artykuły dekoracyjne), wykonanie biżuterii (naszyjnik, bransoletka).        

            Po ukończeniu warsztatu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

1)      certyfikat potwierdzający ukończenie warsztatu na druku oznaczonym logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1) zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników warsztatu - sala umożliwiająca prawidłową realizację zamówienia winna znajdować się na terenie powiatu wieruszowskiego oraz musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom warsztatu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone w miejsca siedzące, stoły, sprzęt umożliwiający realizację zajęć praktycznych,

2) zapewni optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatu, tj.: odpowiednie narzędzia i materiały dostosowane do poszczególnych technik - każdy z uczestników musi mieć zapewnione materiały do wykonania minimum jednej sztuki wyrobu z każdej prezentowanej techniki,

3) zobowiązuje się do przekazania uczestnikom wykonanych przez nich na zajęciach przedmiotów,

4) zapewni trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,

5) zapewni uczestnikom warsztatu i opiekunowi osoby niepełnosprawnejserwis kawowy (kawa, herbata, woda, sok, ciastka i cukierki czekoladowe) i obiad  obejmujący tzw. drugie danie (w tym 1 porcja musi zawierać: kluski śląskie z sosem/ziemniaki/frytki, 2 rodzaje surówek, 1 porcja mięsa/ryby) każdego dnia trwania warsztatu,

6) zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkim uczestnikom warsztatu,

7) przygotuje wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczy pomieszczenia, w których odbywać się będzie warsztat logo UE EFS i PO KL oraz informacją o Zamawiającym i źródle finansowania,

8) zobowiązany będzie do poddawania się kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

9) zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego kursu do dnia 31.12.2020r.

10)  zobowiązany jest do ustalenia dokładnego terminu realizacji warsztatu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogram na minimum 7 dni przed rozpoczęciem warsztatu,

11)  zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:

a) list obecności uczestników warsztatu i opiekuna osoby niepełnosprawnej,

b)    list odbioru materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,

c)  list potwierdzających korzystanie z serwisu kawowego i otrzymanie obiadu przez uczestników warsztatu oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej,

d)      listy odbioru przez uczestników warsztatu certyfikatu

e)      innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia

12)  zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu warsztatu na podstawie ankiety oceniającej,

13)  zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie w trakcie jego trwania,

14)  zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanej powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu warsztatu.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników warsztatu, którzy ukończą warsztat, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę.

Oferty należy składać do 12.07.2013 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                        Elżbieta Ochocka
                                                                    Kierownik PCPR w Wieruszowie

wzór formularza ofertowego (dok DOC 132 KB)

Data dodania: 2013-07-04 13:56:03

Inne artykuły