Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie o cenę kursu 1 pomocy przedmedycznej

Wieruszów dn. 08.02.2019r.

PCPR.271.1.2019 

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w związku z realizacją projektu ,,Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne

zwraca się z zapytaniem o cenęprzeprowadzenia 4 - godzinnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nie więcej niż 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych uczestniczących w projekcie.

1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla 10 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych biorących udział w projekcie w wymiarze 4 godzin.

Celem kursu jest pozyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przeprowadzenie kursu powinno obejmować minimalny zakres tematyczny tj.:

- wzywanie pomocy,

- ocenę sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia – profilaktyka,

- zasady udzielania pierwszej pomocy,

- ocenę stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych,

- postępowanie z poszkodowanym

- resuscytację krążeniowo-oddechową (pokaz na manekinie),

- postępowanie w przypadkach urazów i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ( drgawki/padaczka, zadławienia/zakrztuszenia, omdlenia, krwotoki, zatrucia, złamania, porażenia i urazy kręgosłupa itp.)

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1.      zapewni trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,

2.      zapewni odpowiednią salę szkoleniową odpowiadającą ilości osób, oraz dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością na terenie powiatu wieruszowskiego,

3.      przygotuje materiały szkoleniowe związane z realizacją zamówienia, które zawierają informację, że kurs realizowany jest w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim” oraz o otrzymaniu wsparcia na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ologuje materiały szkoleniowe za pomocą znaku Uni Europejskiej wraz ze słownym odniesieniem do Uni Europejskiej; odniesienia do Funduszu z nazwą Europejski Fundusz Społeczny; znaku Fundusze Europejskie wraz z nazwą Program Regionalny; znaku „Łódzkie” . Logotypy zostaną przekazane przez Zamawiającego.

4.      zobowiązany będzie do ustalenia terminu realizacji kursu z Zamawiającym oraz  do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu Programu kursu, gotowych materiałów szkoleniowych na minimum 3 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu,

5.      Wykonawca będzie zobowiązany do:

- sporządzenia listy obecności,

- przeprowadzenia ankiety oceny szkolenia

- wydanie uczestnikom zaświadczenia/certyfikatu o odbytym kursie

2.Wymagania:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Podmiot o zarejestrowanej działalności gospodarczej posiadający kadrę uprawnioną do prowadzenia 4 –godzinnego kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, tj. :

- posiada dyplom w zawodzie: lekarz systemu, pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,

- posiada aktualną wiedze i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. 

O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się osoby/podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, potwierdzone oświadczeniem oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

W złożonej ofercie należy podać cenę brutto obejmującą wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem kursu.

W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę. Do oferty należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie. Oferty należy składać do dnia 18.02.2019r. na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub drogą e-mailową na adres:pcpr_wieruszow@interia.pl

Tel. (62) 783 19 95

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dołączona jest do niniejszego zapytania.

Wykonawca ma obowiązek, podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby udziału w postępowaniu, wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.13 i 14 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą, i od których dane te bezpośrednio pozyskał.

W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w postępowaniu oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

FORMULARZ OFERTOWY.docx

WZÓR UMOWY.docx

KLAUZULA INFORMACYJNA do zapytania.docx

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Data dodania: 2019-02-08 15:06:21

Inne artykuły