Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do złożenia oferty na kurs języka niemieckiego

Wieruszów, 04.09.2012 r. 

PCPR-271-19/12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowiew ramach projektu „Integracja       i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu języka niemieckiego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Kurs języka niemieckiego dla 5 osób, w wymiarze 60 h (1 godzina=45 minut). Dziennie liczba godzin zajęć nie może być większa niż 3 godziny. Zajęcia muszą zostać zrealizowane w okresie 21.09.2012-16.11.2012. Program kursu Wykonawca zobowiązany będzie opracować po pierwszym spotkaniu z uczestnikami i przekaże Zamawiającemu.

W ramach kursu zorganizowany zostanie test sprawdzający poziom wiedzy przekazanej w trakcie zajęć. Po zakończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

 1. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
 2. certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

W ramach ceny Wykonawca:

 1. zapewni na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: salę umożliwiającą prawidłową realizację zamówienia, znajdującą się na terenie powiatu wieruszowskiego; trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania oraz zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osobom uczestniczącym w kursie,
 2. zapewni materiały szkoleniowe dydaktyczne, biurowe, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,
 3. zapewni uczestnikom kursu serwis kawowy (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka) każdego dnia trwania kursu,
 4. zobowiązuje się do prowadzenia:
  - list obecności każdego dnia trwania kursu,
  - list potwierdzających korzystanie z serwisu kawowego każdego dnia trwania kursu,
  - listy odbioru materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, biurowych do zajęć teoretycznych i praktycznych,
  - listy odbioru zaświadczenia i certyfikatu,
  - dzienników zajęć,
  - protokołu z egzaminu wewnętrznego
  - innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,
 5. zobowiązuje się do przeprowadzenia testu sprawdzającego poziom wiedzy przekazanej w trakcie zajęć,
 6. zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,
 7. zobowiązuje się do przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczeniapomieszczeń, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie kursu, Zamawiającym i źródle finansowania,
 8. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
 9. zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia do 2020 roku i poddania się ewentualnej kontroli Zamawiającego oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 10. zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Zamawiającym przed rozpoczęciem kursu,
 11.  Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z protokołem odbioru oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanych powyżej ) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w obszarze przedmiotu zamówienia oraz aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz wzór umowy, który Wykonawca winien zaakceptować i złożyć wraz z ofertą.

Oferty należy składać do 12.09.2012 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                              Z poważaniem

                                                                                             Elżbieta Ochocka
                                                                              Kierownik PCPR w Wieruszowie

wzór formularza ofertowego 
wzór umowy 

Data dodania: 2012-09-04 15:32:42

Inne artykuły