Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - wyjazdowy trening kompetencji rodzicielskich

Wieruszów, 13.06.2014 r.

PCPR.271.13.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowiew ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowania trzydniowego  wyjazdowegotreningu kompetencji rodzicielskich w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,zgodnie z poniższą specyfikacją:

·         Trening musi obejmować łącznie 20 godzin zajęć (1 godzina=45 min) dla rodziców. Dziennie zajęcia muszą trwać: I dnia – 6 godzin, II dnia – 8 godzin, III dnia - 6 godzin. W czas trwania zajęć nie wlicza się przerw kawowych, obiadowych ani innych przerw technicznych. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić minimum 3 przerwy w trakcie trwania zajęć. Program zajęć musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: rola rodzica w wychowaniu dziecka, akceptacja dziecka, pewność siebie w relacjach z dzieckiem, kary, metody wyciągania konsekwencji, sposoby reakcji pomocne dzieciom w radzeniu sobie z własnymi uczuciami, określenie i wyznaczenie dziecku granic. Zajęcia muszą być prowadzone przez psychologa i/lub pedagoga (wykształcenie wyższe).

·         W czasie zajęć treningowych dla rodziców dzieci mają mieć zapewnioną opiekę oraz zajęcia edukacyjno-rekreacyjne odpowiednie dla wieku dzieci. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 10 osób. Opiekunowie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie wyższe pedagogiczne).

·         W wyjeździe weźmie udział 41 osób, w tym 16 osób dorosłych i 25 dzieci (w tym 4 dzieci z niepełnosprawnością) w wieku: 3 lata – 2 osoby, 4 lata – 2 osoby, 5 lat – 3 osoba, 6 lat - 2 osoba, 7 lat – 2 osoby, 10 lat – 5 osób, 11 lat – 3 osoby, 12 lat – 2 osoby, 13 lat -  3 osoby,
14 lat – 1 osoba.

·         Trening musi zostać zorganizowany w terminie 4 - 6.07.2014 r. w miejscowości atrakcyjnej turystycznie oddalonej od Wieruszowa o nie mniej niż 100 km i nie więcej niż 200 km.   

·         W trakcie wyjazdu, poza zajęciami, należy zorganizować wszystkim uczestnikom dodatkowe atrakcje każdego dnia trwania wyjazdu, np. zwiedzanie atrakcji turystycznych okolicy, tj. zabytki, muzea, parki, itp. – zapewnienie min. 1 biletu wstępu dla każdego z uczestników, możliwość skorzystania z różnorodnych sportowo-rekreacyjnych form spędzania czasu, tj. basen, kino, park rozrywki itp. -  zapewnienie min. 1 biletu wstępu dla każdego z uczestników, zorganizowanie w ramach kolacji grilla lub ogniska.    

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      zapewnienia dla uczestników wyjazdu (rodziców i dzieci):

a)      transportu (autokar klimatyzowany) z Wieruszowa - spod siedziby PCPR i z powrotem,  

b)      wyżywienia – 2 śniadania (szwedzki stół: wędlina, żółty ser, świeże warzywo, dżem, parówka, masło, pieczywo, herbata, kawa, cukier, śmietanka, ketchup), 3 dwudaniowe obiady (zupa, ziemniaki lub kluski śląskie lub frytki, 1 porcja mięsa lub ryby, 2 rodzaje surówek), 2 kolacje (jednego dnia: grill lub ognisko - kiełbasa, szaszłyk, pieczywo, herbata, cukier, sok, woda, ketchup, musztarda; drugiego dnia: szwedzki stół- wędlina, żółty ser, świeże warzywo, dżem, parówka, masło, pieczywo, herbata, kawa, cukier, śmietanka, ketchup), każdego dnia trwania treningu serwis kawowy w czasie zajęć (dla rodziców: kawa, herbata, cukier, śmietanka, sok, woda, ciastka; dla dzieci: sok, herbata, cukier, wafelek i jogurt),suchy prowiant na drogę w dniu wyjazdu (woda, kanapka, jabłko);

c)      noclegów w hotelu min. trzygwiazdkowym- wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku, w pokojach  wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic lub wanna, umywalka, wc), TV. Pokoje oraz łazienki muszą być czyste i zadbane. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe lub dwuosobowe łóżka z pościelą dla każdego uczestnika. Uczestnicy muszą zostać zakwaterowani w: 1 pokoju  jednoosobowym, 5 pokojach dwuosobowych i 10 pokojach trzyosobowych (w przypadku braku wystarczającej liczby pokoi trzyosobowych dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z dostawką – dostawka w postaci łóżka jednoosobowego z pościelą). Obiekt, w którym uczestnicy zostaną zakwaterowani musi posiadać plac zabaw.

d)      sale umożliwiające prawidłową realizację zajęć wyposażoną w odpowiednią ilość stołów i krzeseł umożliwiających prawidłowy przebieg zajęć (1 osobne pomieszczenia na zajęcia dla rodziców i 2 pomieszczenia na zajęcia dla dzieci) oraz materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym: materiały szkoleniowe dla rodziców, artykuły niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi.

e)      ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

f)       wejściówek i/lub biletów wstępu umożliwiających realizacje dodatkowych atrakcji,

g)      trenerów o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia zajęć z rodzicami, tj.  psycholog i/lub pedagog (wykształcenie wyższe), min. trzech opiekunów, którzy będą się zajmowali dziećmi w czasie odbywania się zajęć dla rodziców (wykształcenie wyższe pedagogiczne), opiekuna wyjazdu odpowiedzialnego za kwestie organizacyjne (może być to jeden z trenerów lub opiekunów dzieci);

2)      poniesienia opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników, jeśli będzie to wymagane na podstawie przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia pensjonatu/hotelu/ ośrodka szkoleniowego;

3)      prowadzenia:

a)    list obecności każdego dnia trwania wyjazdu,

b)   list potwierdzających korzystanie z posiłków śniadań, obiadów, kolacji, serwisu kawowego, suchego prowiantu,

c)    listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych,

d)   listy potwierdzającej odbiór certyfikatu,

e)    list potwierdzających korzystanie z opieki nad dzieckiem/dziećmi,

f)    list potwierdzających korzystanie z noclegu,

g)    list potwierdzających otrzymanie wejściówek i/lub biletów wstępu,

h)   innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

4)      wydania każdemu z uczestników projektu certyfikatu potwierdzającego udział w treningu kompetencji rodzicielskich, przygotowanego wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego

5)      przeprowadzenia wśród uczestników projektu oceny merytorycznej i technicznej przebiegu treningu na podstawie ankiety oceniającej,

6)      przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będzie trening logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie projektu, Zamawiającym i źródle finansowania

7)      przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia do 2020 roku i poddania się ewentualnej kontroli Zamawiającego oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

8)      przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanych powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych; godzinowego program trzydniowego wyjazdowego treningu kompetencji rodzicielskich z uwzględnieniem miejsca pobytu, zakresu zajęć dla rodziców i dzieci oraz dodatkowych atrakcji (program musi obejmować elementy wymienione w zaproszeniu) oraz 3 rekomendacji potwierdzających organizowanie tego typu usług. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

            Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników, którzy faktycznie wezmą udział w trzydniowym wyjazdowym treningu kompetencji rodzicielskich, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników projektu, a w przypadku dzieci na podstawie list obecności sporządzonych przez opiekuna i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

            W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz projekt umowy z załącznikiem (projekt umowy podlega akceptacji przez Wykonawcę z chwilą złożenia przez Niego oferty).

Oferty należy składać do 23.06.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia nie będą brane pod uwagę.

 

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

Formularz ofertowy, na którym należy zlożyc ofertę.(doc 127 KB)

Projekt umowy (doc155 KB)

Załacznik do umowy (doc 128 KB)

Data dodania: 2014-06-13 13:09:33

Inne artykuły