Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - kurs operatora kierowcy wózków widłowych

Wieruszów, 4.07.2013 r.

PCPR.271.15.2013

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie kursu  kierowcy operatora wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Kurs dla 4 uczestników projektu posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, obejmujący 60-70 godzin zajęć (zajęcia praktyczne i teoretyczne), z czego nie mniej niż 15 godzin muszą stanowić indywidualne zajęcia praktyczne dla każdego z uczestników z zakresu praktycznej nauki jazdy wózkiem jezdniowym i bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych. Kurs musi zostać zrealizowany w okresie od 10.09.2013 r. do 4.10.2013 r. Program kursu musi być zgodny ze standardami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach kursu Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej, w celu uzyskania przez uczestników kursu uprawnień do kierowania wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych.

Po ukończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

1)  certyfikat potwierdzający uprawnieniado kierowania wózkiem jezdniowym oraz uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych,

2)  certyfikat potwierdzający ukończenie kursu na druku oznaczonym logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1)    zapewni uczestnikom kursu transport z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się zajęć i z powrotem,

2)      zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

3)      zapewni niezbędne badania lekarskie,

4) zapewni uczestnikom optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu tj.: materiały szkoleniowe, długopis,

5)   zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone w miejsca siedzące, sprzęt audiowizualny. Sprzęt do realizacji zajęć praktycznych musi być sprawny technicznie,

6)  zapewni trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,

7)  przygotuje wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczy pomieszczenia, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o Zamawiającym i źródle finansowania,

8) zobowiązany będzie do poddawania się kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

9) zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kursów do 31.12.2020r.

10)  zobowiązany będzie do ustalenia terminu realizacji kursu z Zamawiającym oraz  do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu kursu na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu,

11)  Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:

a)      list obecności każdego dnia zajęć,

b)      listy odbioru materiałów szkoleniowych i długopisu,

c)      listy odbioru certyfikatów,

d)     listy osób poddanych badaniom lekarskim,

e)      protokołu z egzaminu,

f)       listy potwierdzającej korzystanie z transportu,

g)      innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia.

12)  zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,

13) zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,

14)  zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanej powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu szkolenia. Program musi zawierać informacje, o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 ze zm.), a mianowicie:

1) nazwę i zakres szkolenia,

2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia

3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

4) cele szkolenia,

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej,

6) treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

7) wykazy literatury / niezbędnych środków/materiałów dydaktycznych,

8) przewidziane sprawdziany /egzaminy.

             Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności, zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (środki publiczne) w wysokości 89,5 %.

W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę.

Oferty należy składać do 12.07.2013 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

                                                                                       Z poważaniem

                                                                                      Elżbieta Ochocka
                                                                   Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

POUCZENIE

Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2013r., poz. 247, z późn. zm.) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związana, jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT)

wzór formularza ofertowego (dok DOC 134 KB)

Data dodania: 2013-07-04 13:36:25

Inne artykuły