Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku - indywidualne dziesięciodniowe zajęcia rehabilitacyjne na terenie powiatu wieruszowskigo

Wieruszów, 12.09.2014 r.

PCPR.271.19.2014

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie indywidualnych dziesięciodniowych zajęć rehabilitacyjnych na terenie powiatu wieruszowskiego w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla 15 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z poniższą specyfikacją:

rehabilitacja dla każdego z uczestników będzie trwała 10 kolejnych dni. Każdego dnia trwania rehabilitacji poszczególni uczestnicy będą mogli skorzystać maksymalnie z trzech różnych zabiegów/ćwiczeń między innymi z: terapii kończyny górnej, ćwiczeń poprawiających umiejętności lokomocyjne, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń wg koncepcji PNF/gimnastyka indywidualna, ćwiczeń izometrycznych, indywidualnych ćwiczeń na kręgosłup, masażu kręgosłupa, ćwiczeń usprawniających miednicę, ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, ćwiczeń biernych, masażu kończyny górnej, ćwiczeń równoważnych i koordynacyjnych. Zestawy zbiegów (ćwiczeń) rehabilitacyjnych dla poszczególnych uczestników zostaną ustalone po konsultacji z rehabilitantem zatrudnionym przez Wykonawcę, w czasie pierwszego spotkania. Rodzaje zabiegów (ćwiczeń) rehabilitacyjnych dla uczestników oraz ilość poszczególnych rodzajów zabiegów może ulec zmianom w trakcie rehabilitacji, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika, z zastrzeżeniem, iż dzienna liczba różnych zabiegów (ćwiczeń) dla jednego uczestnika nie może przekroczyć trzech. Każdy z uczestników przedstawi rehabilitantowi posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i skierowanie lekarskie. Zadanie zostanie zrealizowane w okresie październik - listopad 2014.           

W ramach ceny Wykonawca:

1)      zapewni na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: lokal umożliwiający prawidłową realizację zamówienia, znajdujący się na terenie powiatu wieruszowskiego, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim; maszyny i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych zabiegów; kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania oraz zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osobom uczestniczącym w rehabilitacji,

2)      zobowiązuje się do prowadzenia:

a)    list obecności uczestników wraz z listą potwierdzającą korzystanie z zabiegów każdego dnia trwania rehabilitacji (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego),

b)   innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

3)      zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny przebiegu rehabilitacji na podstawie ankiety oceniającej,

4)      zobowiązuje się do przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblematami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będzie rehabilitacja logo UE EFS i PO KL oraz informacją o Zamawiającym i źródle finansowania,

5)      zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji w trakcie jej trwania,

6)      zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia do 2020 roku i poddania się ewentualnej kontroli Zamawiającego oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

7)      zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu, w dniach od poniedziałku do piątku, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Zamawiającym,

8)       Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanych powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

            Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w obszarze przedmiotu zamówienia. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

            Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników, którzy faktycznie skorzystali z rehabilitacji oraz liczby udzielonych im zabiegów każdego dnia trwania rehabilitacji, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę), projekt umowy wraz z załącznikiem (projekt umowy podlega akceptacji przez Wykonawcę z chwilą złożenia przez Niego oferty).

Oferty należy składać do 23.09.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą brane pod uwagę.

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                  Elżbieta Ochocka

                                                                       Kierownik PCPR w Wieruszowie

Pobierz treść zapytania (pdf. 1,1 MB)

Formularz ofertowy, na którym należy złożyć ofertę (doc. 125 KB)

Załącznik do umowy (doc. 128 KB)

Projekt umowy (doc. 150 KB)

Data dodania: 2014-09-12 14:04:13

Inne artykuły