Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku- Wyjazdowy warsztat rozwoju osobistego

                                                               Wieruszów, 11.10.2013 r.

PCPR.271.23.2013

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowiew ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie trzydniowego  wyjazdowegowarsztatu rozwoju osobistego dla 35 osób (15 kobiet z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i/lub dotyczącymi kryzysu rodziny i 20 dzieci) w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,zgodnie z poniższą specyfikacją:

  • Warsztat musi obejmować łącznie 20 godzin zajęć (1 godzina=45 min) dla 15 kobiet. W czas trwania zajęć nie wlicza się przerw kawowych, obiadowych ani innych przerw technicznych. Dziennie zajęcia muszą trwać: I dnia – 6 godzin, II dnia – 8 godzin, III dnia - 6 godzin. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przerwy w trakcie trwania zajęć. Program zajęć musi obejmować co najmniej następujące zagadnienia: budowanie poczucia własnej wartości, pokonywanie wewnętrznych ograniczeń, moc motywacji, itp. Zajęcia muszą być prowadzone przez psychologa (wykształcenie wyższe).
  • W czasie zajęć warsztatowych dla kobiet dzieci mają mieć zapewnioną opiekę oraz zajęcia edukacyjno-rekreacyjne odpowiednie dla wieku dzieci. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. Opiekunowie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje (wykształcenie wyższe pedagogiczne).
  • W wyjeździe weźmie udział 35 osób, w tym 15 osób dorosłych i 20 dzieci w wieku: 4 lata – 3 osoby, 5 lat – 1 osoba, 6 lat- 1 osoba, 7 lat – 1 osoba, 9 lat – 7 osób, 10 lat – 2 osoby, 11 lat – 2 osoby, 12 lat – 3 osoby
  • Warsztat musi zostać zorganizowany w terminie 15-17.11.2013 r. w miejscowości atrakcyjnej turystycznie oddalonej od Wieruszowa o nie mniej niż 100 km i nie więcej niż 200 km.   
  • W trakcie wyjazdu, poza zajęciami, należy zorganizować i opłacić wszystkim uczestnikom (kobietom i dzieciom) dodatkowe atrakcje inne każdego dnia trwania wyjazdu, w tym:
    • zwiedzanie lokalnych zabytków/miejsc atrakcyjnych turystycznie/ muzeów,
    • basen i/lub kino.    

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1)      zapewnienia dla uczestników wyjazdu (kobiet i dzieci):

a)      transportu (autokar klimatyzowany, z pasami) z Wieruszowa - spod siedziby PCPR i z powrotem, 

b)      wyżywienia – 2 śniadania (szwedzki stół: wędlina, żółty ser, świeże warzywa, dżem, parówka, masło, pieczywo, herbata, kawa, cukier, śmietanka, ketchup), 3 dwudaniowe obiady (zupa, ziemniaki lub kluski śląskie lub frytki, 1 porcja mięsa lub ryby, 2 rodzaje surówek), 2 kolacje (szwedzki stół: wędlina, żółty ser, świeże warzywo, dżem, parówka, masło, pieczywo, herbata, kawa, cukier, śmietanka, ketchup), każdego dnia trwania warsztatu serwis kawowy w czasie zajęć (dla rodziców: kawa, herbata, cukier, śmietanka, sok, woda, ciastka; dla dzieci: sok, herbata, cukier, ciastka i jogurt), suchy prowiant na drogę powrotną do Wieruszowa (woda, kanapka, jabłko);

c)      noclegów w hotelu min. trzygwiazdkowym - wszyscy uczestnicy muszą być zakwaterowani w jednym budynku, w pokojach  wyposażonych w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (prysznic lub wanna, umywalka, wc), TV. Pokoje oraz łazienki muszą być czyste i zadbane. Każdy pokój musi być wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą dla każdego uczestnika. Uczestnicy muszą zostać zakwaterowani w 7 pokojach dwuosobowych i 7 pokojach trzyosobowych (w przypadku braku wystarczającej liczby pokoi trzyosobowych dopuszcza się zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych z dostawką – dostawka w postaci łóżka jednoosobowego z pościelą).

d)      sale umożliwiające prawidłową realizację zajęć wyposażone w odpowiednią ilość stołów/ławek i krzeseł umożliwiających prawidłowy przebieg zajęć (osobne pomieszczenia na zajęcia dla rodziców i dzieci) oraz materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym: materiały szkoleniowe dla rodziców, artykuły niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi.

e)      ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

f)        wejściówek i/lub biletów wstępu umożliwiających realizacje dodatkowych atrakcji (o ile dotyczy),

g)      trenerów o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia zajęć z rodzicami, tj.  psycholog (wykształcenie wyższe), min. dwóch opiekunów, którzy będą się zajmowali dziećmi w czasie odbywania się zajęć dla rodziców (wykształcenie wyższe pedagogiczne), opiekuna wyjazdu odpowiedzialnego za kwestie organizacyjne (może to być trener lub jeden z opiekunów dzieci);

2)      poniesienia opłaty klimatycznej za wszystkich uczestników, jeśli będzie to wymagane na podstawie przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia obiektu, w którym uczestnicy zostaną zakwaterowani;

3)      prowadzenia:

a)    list obecności każdego dnia trwania wyjazdu,

b)   list potwierdzających korzystanie z posiłków śniadań, obiadów, kolacji, serwisu kawowego, suchego prowiantu,

c)    listy potwierdzającej odbiór materiałów szkoleniowych,

d)   listy potwierdzającej odbiór certyfikatu,

e)    list potwierdzających korzystanie z opieki nad dzieckiem/dziećmi,

f)     list potwierdzających korzystanie z noclegu,

g)    list potwierdzających korzystanie z atrakcji każdego dnia trwania wyjazdu,

h)    innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

4)      wydania każdej z 15 kobiet certyfikatu potwierdzającego udział w warsztacie rozwoju osobistego, przygotowanego wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego

5)      przeprowadzenia wśród 15 kobiet oceny merytorycznej i technicznej przebiegu warsztatu na podstawie ankiety oceniającej,

6)      przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblematami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będzie trening logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie projektu, Zamawiającym i źródle finansowania

7)      przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia do 2020 roku i poddania się ewentualnej kontroli Zamawiającego oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

8)      przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanych powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

      Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry realizującej zajęcia oraz godzinowy program trzydniowego wyjazdowego warsztatu rozwoju osobistego z uwzględnieniem: miejsca pobytu (nazwa i adres),  wyżywienia, zakresu zajęć dla rodziców, zakres zajęć dla dzieci, przerw w zajęciach, dodatkowych atrakcje (program musi obejmować elementy wymienione w zaproszeniu). Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

       Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników, którzy faktycznie wezmą udział w trzydniowym wyjazdowym warsztacie rozwoju osobistego, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników projektu, a w przypadku dzieci na podstawie list obecności sporządzonych przez opiekuna i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

            W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę.Oferty należy składać do 18.10.2013 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia nie będą brane pod uwagę.

                                                                                       Z poważaniem

                                        Elżbieta Ochocka - Kierownik PCPR w Wieruszowie

wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę

Data dodania: 2013-10-11 11:31:20

Inne artykuły