Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. "Aktywizator kariery 2!"

Informujemy, iż Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, na obszarze województwa łódzkiego rozpoczyna realizację projektu pn. „Aktywizator kariery 2!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 08 – VIII Zatrudnienie, Działania 02 – VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, Poddziałania 01 – VIII.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu to zwiększenie do 30.09.2021 r. zdolności do podjęcia zatrudnienia 60 (34K/26M) osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy: 30 (17K/13M) bezrobotnych i 30 (17K/13M) biernych zawodowo, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim [z czego min. 60% tj. 6 (20K/16M) osób na terenie powiatów o stopie bezrobocia wyższej niż stopa bezrobocia dla województwa łódzkiego na koniec 12’18 oraz min. 30% tj. 18 (10K/8M) osób na terenie miast średnich], znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

  • min. 36 (20K/16M) osób w wieku 50+,
  • min. 10 (6K/4M) osób długotrwale bezrobotnych ,
  • 34 kobiet,
  • min. 6 (3K/3M) osób z niepełnosprawnościami,
  • min. 30 (17K/13M) osób o niskich kwalifikacjach,
    oraz max. 6 bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nienależących do ww. grup.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.05.2020 r. do 30.09.2021 r.

   W szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

            Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w postaci identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania, indywidualnego poradnictwa zawodowego w formie jobcoachingu, szkoleń zawodowych, staży i pośrednictwa pracy, zatrudnienia subsydiowanego.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:
Izabela Mastalerz
Urszula Kupis
tel. 577 353 252 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)
e-mail: i.mastalerz@stowarzyszenieprorew.pl, u.kupis@stowarzyszenieprorew.pl
 

Data dodania: 2020-06-01 10:07:44

Inne artykuły