Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu zabiegów kosmetycznych

 Wieruszów, 17.07.2012 r.

PCPR-271-13/12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu zabiegów kosmetycznych,zgodnie z poniższą specyfikacją:

Kurs zabiegów kosmetycznych dla 2 osób, trwający 30 godzin. Kurs musi zostać zrealizowany w okresie od 1.09.2012 r. do 30.09.2012 r.. Tematyka kursu musi obejmować przynajmniej następujące zagadnienia:

 1. mikrodermabrazja korundowa, diamentowa, tlenowo-oxybrazja (10 godzin), w tym:
  • część teoretyczna - 2 godziny (1 godzina zajęć = 45 minut): zasady BHP, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, charakterystyka poszczególnych metod mikrodermabrazji, budowa skóry, rozróżnienie cery problematycznej, dobór odpowiednie metody mikrodermabrazji, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, omówienie urządzeń, częstotliwość wykonywania zabiegów, pielęgnacja skóry po zabiegu;
  • część praktyczna – 8 godzin (1 godzina zajęć = 60 minut): obsługa urządzeń w praktyce, praktyczne diagnozowanie problemów i dobieranie zabiegów, przygotowanie skóry, prezentacja zabiegu przez prowadzącego, ćwiczenia technik wykonywania poszczególnych zabiegów.
 2. zabiegi ultradźwiękowe - peeling kawitacyjny, sonoforeza (10 godzin), w tym:
  • część teoretyczna - 2 godziny (1 godzina zajęć = 45 minut): zasady BHP, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi, charakterystyka zabiegów ultradźwiękowych, budowa skóry, rozróżnienie cery problematycznej, omówienie zabiegów, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu, omówienie urządzeń, częstotliwość wykonywania zabiegów, pielęgnacja skóry po zabiegu;
  • część praktyczna – 8 godzin (1 godzina zajęć = 60 minut): obsługa urządzeń w praktyce, praktyczne diagnozowanie problemów i dobieranie zabiegów, przygotowanie skóry, prezentacja zabiegu przez prowadzącego, ćwiczenia wykonywania poszczególnych zabiegów.
 3. manicure hybrydowy (5 godzin), w tym:
  • część teoretyczna - 1 godzina (1 godzina zajęć = 45 minut): BHP w gabinecie pielęgnacji dłoni, wyposażenie stanowiska pracy, budowa paznokci naturalnych, choroby paznokci, cechy manicure hybrydowego i produktów używanych do aplikacji, przeznaczenie manicure hybrydowego, wskazania i przeciwwskazania, zastosowanie lampy UV, pielęgnacja dłoni po manicure,
  • część praktyczna – 4 godziny (1 godzina zajęć = 60 minut): przygotowanie naturalnej płytki paznokciowej, prezentacja danego manicure przez prowadzonego, poprawna aplikacja produktów, ćwiczenia praktyczne, usuwanie preparatów typu hybryd –nail color.
 4. manicure japoński (5 godzin), w tym:
  • część teoretyczna - 1 godzina (1 godzina zajęć = 45 minut): BHP w gabinecie pielęgnacji dłoni, wyposażenie stanowiska pracy, cechy manicure japońskiego, anatomia i fizjologia paznokcia, skład chemiczny paznokcia, czynniki niszczące płytkę paznokcia, wskazania i przeciwwskazania, 
  • część praktyczna – 4 godziny (1 godzina zajęć = 60 minut): przygotowanie naturalnej płytki paznokciowej, prezentacja manicure przez prowadzącego, technika wykonywania zabiegu, ćwiczenia praktyczne, finalizowanie zabiegu metodą SPA w celu utrwalenia efektu.

W ramach kursu zorganizowany zostanie egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie kursu. Po ukończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

 1. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
 2. certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.       

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

 1. zapewni optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu (zajęć teoretycznych i praktycznych),
 2. zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu - sala umożliwiająca prawidłową realizację zamówienia winna znajdować się na terenie powiatu wieruszowskiego. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Miejsce realizacji zajęć musi spełniać wszystkie niezbędne wymogi do realizacji tego typu kursu, być wyposażone w miejsca siedzące, niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację części praktycznej,
 3. zapewni trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
 4. zapewni uczestnikom kursu serwis kawowy (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka),
 5. zapewni uczestnikom kursu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 6. zapewni uczestnikom niezbędne badania potrzebne do wydania tzw. książeczki zdrowia,
 7. zobowiązuje się do przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie kursu, Zamawiającym i źródle finansowania,
 8. zobowiązuje się poddać kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 9. zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kursów do dnia 31.12.2020r.
 10. zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu, w dniach od poniedziałku do piątku, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Zamawiającym na nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 11. zobowiązuje się do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:
  • list obecności każdego dnia zajęć,
  • list potwierdzające korzystanie z serwisu kawowego każdego dnia zajęć,
  • listy odbioru materiałów do zajęć,
  • listy odbioru zaświadczenia i certyfikatu,
  • dzienników zajęć,
  • protokołu z egzaminu wewnętrznego,
  • innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,
 12. zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kursu,
 13. zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,
 14. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
 15. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z protokołem odbioru oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanej powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu szkolenia. Program musi zawierać informacje, o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 ze zm.), a mianowicie:

 1. nazwę i zakres szkolenia,
 2. czas trwania i sposób organizacji szkolenia
 3. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
 4. cele szkolenia,
 5. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej,
 6. treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 7. wykazy literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 8. przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (środki publiczne) w wysokości 89,5 %.

 W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz wzór umowy, który Wykonawca winien zaakceptować i złożyć wraz z ofertą.

 Oferty należy składać do 24.07.2012 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

 Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                            Z poważaniem

                             Elżbieta Ochocka
                                 Kierownik PCPR w Wieruszowie  

wzór formularza ofertowego 

wzór umowy

POUCZENIE

Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r., Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związana, jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).

Data dodania: 2012-07-17 00:00:03

Inne artykuły