Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu operatora wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli gazowej

Wieruszów, 17.07.2012 r. 

PCPR-271-11/12

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowiew ramach projektu „Integracja       i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie kursu  kierowcy operatora wózków jezdniowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej zgodnie z poniższą specyfikacją:

Kurs dla 4 uczestników projektu obejmujący 60-70 godzin zajęć (zajęcia praktyczne i teoretyczne), z czego nie mniej niż 20 godzin muszą stanowić indywidualne zajęcia praktyczne dla każdego z uczestników z zakresu praktycznej nauki jazdy wózkiem jezdniowym i bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych. Kurs musi zostać zrealizowany w okresie od 20.08.2012 do 13.09.2012. Program kursu musi być zgodny ze standardami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach kursu Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej, w celu uzyskania przez uczestników kursu uprawnień do kierowania wózków jezdniowych wraz z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych.

Po ukończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

 1. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
 2. certyfikat akceptowany za granicą w języku polskim i angielskim potwierdzający uprawnieniado kierowania wózków jezdniowych oraz uprawnienia do bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych,
 3. certyfikat potwierdzający ukończenie kursu na druku oznaczonym logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

 1. zapewni uczestnikom optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu tj.: materiały szkoleniowe, biurowe,
 2. zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone w miejsca siedzące, sprzęt audiowizualny. Sprzęt do realizacji zajęć praktycznych musi być sprawny technicznie,
 3. zapewni niezbędne badania lekarskie,
 4. zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 5. zapewni trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
 6. przygotuje wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczy pomieszczenia, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie kursu, Zamawiającym i źródle finansowania,
 7. zobowiązany będzie do poddawania się kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 8. zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kursów do 31.12.2020r.
 9. zobowiązany będzie do ustalenia terminu realizacji kursu z Zamawiającym oraz  do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu harmonogramu kursu na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 10. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:
  • list obecności każdego dnia zajęć,
  • listy odbioru materiałów szkoleniowych, biurowych,
  • listy odbioru zaświadczenia i certyfikatów,
  • dzienników zajęć w ramach zajęć teoretycznych,
  • listy osób poddanych badaniom lekarskim,
  • protokołu z egzaminu,
  • listy potwierdzającej korzystanie z transportu zorganizowanego na zajęcia praktyczne,
  • innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia.
 11. zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
 12. zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,
 13. zobowiązany będzie do przeprowadzenia części teoretycznej kursu na terenie powiatu wieruszowskiego, w sali którą zapewni wykonawca – warunek ten nie dotyczy zajęć praktycznych tzn. zajęcia te mogą odbyć sie poza terenem powiatu wieruszowskiego,
 14. zobowiązany będzie w przypadku realizacji zajęć praktycznych poza terenem powiatu wieruszowskiego do zapewnienia uczestnikom kursu transportu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji zajęć i z powrotem, w przypadku braku możliwości dotarcia przez uczestnika własnym środkiem transportu na wskazane miejsce, gdzie odbywać się będzie kurs. Miejsce zamieszkania uczestników kursu: Kowalówka, Chobanin, Bolesławiec, Teklinów.
 15. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z protokołem odbioru oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem ( opisanej powyżej ) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu szkolenia. Program musi zawierać informacje, o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 ze zm.), a mianowicie:

 1. nazwę i zakres szkolenia,
 2. czas trwania i sposób organizacji szkolenia
 3. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
 4. cele szkolenia,
 5. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej,
 6. treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 7. wykazy literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 8. przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności, zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (środki publiczne) w wysokości 89,5 %.

 W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz wzór umowy, który Wykonawca winien zaakceptować i złożyć wraz z ofertą.

 Oferty należy składać do 24.07.2012 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

 Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                  Elżbieta Ochocka
                                                                   Kierownik PCPR w Wieruszowie

twzór formularza ofertowego

wzór umowy 

POUCZENIE

Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r., Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związana, jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).

Data dodania: 2012-07-17 00:00:01

Inne artykuły