Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursu komputerowego

Wieruszów, 17.07.2012 r.

PCPR-271-12/12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofertna organizację i przeprowadzenie kursu komputerowego,zgodnie z poniższą specyfikacją:

Kurs komputerowy dla grupy 8 osób, w wymiarze 60 godzin (1 godzina=45 min.). Kurs musi rozpocząć się 7.08.2012 i nie może trwać dłużej niż do 31.08.2012. Zajęcia muszą być realizowane na terenie powiatu wieruszowskiego, w dniach od poniedziałku do piątku, dziennie nie mogą trwać dłużej niż 5 godzin. Tematyka kursu musi obejmować  co najmniej następujące zagadnienia:

 1. wprowadzenie: budowa komputera, podłączanie elementów zestawu, oprogramowanie systemowe, użytkowe, narzędziowe, podstawowe, drukarka i skaner - omówienie, instalacja drukarki i skanera, ustawienia wydruku, ustawienia skanowania, skanowanie i drukowanie w praktyce, pojęcia stosowane w informatyce,
 2. Windows: omówienie pulpitu, obsługa myszki, uruchamianie programów, pasek zadań, operacje na plikach, dyskach, folderach (tworzenie, kopiowanie, kasowanie, kompensacja), instalacja i uruchamianie programów, obsługa: dysku twardego, CD-R, DVD, pendriva, karty SDS, narzędzia systemowe: panel sterowania, ustawienia pracy komputera, konta użytkowników, pulpit,
 3. Word: ćwiczenie pisania, formatowania czcionki i akapitu,
 4. Excel: budowanie tabel, zastosowanie podstawowych funkcji (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie),
 5. Internet: przeglądarka a wyszukiwarka, ćwiczenie wyszukiwania w Google, używanie kart przeglądarki,
 6. konto e- mail: zakładanie konta e-mail, wysyłanie i odbiór e-mail, wysyłanie i odbiór e- mail z załącznikami, konfiguracja konta e-mail w systemowych programach Outlook Expres/Poczta Systemu Windows.

W ramach kursu zorganizowany zostanie test sprawdzający poziom wiedzy przekazanej w trakcie zajęć teoretycznych i praktycznych.

Po ukończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

 1. zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
 2. certyfikat potwierdzający ukończenie kursu.

 Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

 1. zapewni optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu, tj.: materiały szkoleniowe, biurowe, niezbędne materiały dydaktyczne, w tym dla każdego z uczestników pendrive 2 GB,
 2. zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu i do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom szkolenia warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sale muszą być wyposażone w miejsca siedzące, sprzęt audiowizualny (rzutnik, ekran), tablicę. Zajęcia praktyczne muszą się odbywać w pracowni komputerowej. Każdy z uczestników musi posiadać oddzielne stanowisko wyposażone w sprawny technicznie zestaw komputerowy (komputer z systemem Windows XP, pakiet Office 2003, z dostępem do Internetu), umożliwiający realizację programu kursu,
 3. zapewni trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,
 4. zapewni uczestnikom kursu serwis kawowy (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka) i obiad  obejmujący tzw. drugie danie każdego dnia trwania kursu. Posiłek nie może być podawany w sali komputerowej, tylko w oddzielnym przystosowanym pomieszczeniu.
 5. zapewni ubezpieczenie wszystkich uczestników kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 6. przygotuje wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczy pomieszczenia, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie kursu, Zamawiającym i źródle finansowania,
 7. Wykonawca zobowiązany jest do poddawania się kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego kursu do 31.12.2020r.
 9. dokładny termin realizacji kursu musi zostać ustalony z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogram na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 10. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:
  • list obecności każdego dnia zajęć,
  • list potwierdzające korzystanie z serwisu kawowego i otrzymanie ciepłego posiłku każdego dnia zajęć,
  • listy odbioru materiałów szkoleniowych, dydaktycznych, biurowych do zajęć,
  • listy odbioru zaświadczenia i certyfikatu,
  • dzienników zajęć,
  • protokołu z egzaminu wewnętrznego,
  • innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,
 11. Zobowiązany będzie do przeprowadzenia testu sprawdzającego poziom wiedzy przekazanej w trakcie zajęć,
 12. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej
 13. Zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,
 14. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z protokołem odbioru oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem ( opisanej powyżej ) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu szkolenia. Program musi zawierać informacje, o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193 ze zm.), a mianowicie:

 1. nazwę i zakres szkolenia,
 2. czas trwania i sposób organizacji szkolenia
 3. wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,
 4. cele szkolenia,
 5. plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej,
 6. treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,
 7. wykazy literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,
 8. przewidziane sprawdziany i egzaminy.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

 Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (środki publiczne) w wysokości 89,5 %.

 W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz wzór umowy, który Wykonawca winien zaakceptować i złożyć wraz z ofertą.

 Oferty należy składać do 24.07.2012 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                 Elżbieta Ochocka
                                                                   Kierownik PCPR w Wieruszowie

wzór formularza ofertowego  

wzór umowy 

POUCZENIE

Stosownie do treści § 13 ust. 1 pkt. 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.04.2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011r., Nr 73, poz. 392, z późn. zm.) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związana, jest zwolniona z podatku od towarów i usług (VAT).


 

Data dodania: 2012-07-17 00:00:02

Inne artykuły