Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie rehabilitacji na terenie powiatu wieruszowskiego

Wieruszów, 20.07.2012 r. 

PCPR-271-17/12

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowiew ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie rehabilitacji na terenie powiatu wieruszowskiego dla 8 osób niepełnosprawnych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

Rehabilitacja dla każdego z uczestników będzie trwała 10 kolejnych dni. Każdego dnia trwania rehabilitacji poszczególni uczestnicy będą mogli skorzystać maksymalnie z trzech różnych zabiegów/ćwiczeń między innymi z zakresu: kinezyterapii, fizykoterapii, laseroterapii, magnetoterapii, masażu, gimnastyki, ćwiczeń usprawniających, ruchowych, laseroterapii, solluxu, drenażu limfatycznego. Zestawy zbiegów (ćwiczeń) rehabilitacyjnych dla poszczególnych uczestników zostaną ustalone po konsultacji z rehabilitantem zatrudnionym przez Wykonawcę, w czasie pierwszego spotkania. Rodzaje zabiegów (ćwiczeń) rehabilitacyjnych dla uczestników oraz ilość poszczególnych rodzajów zabiegów może ulec zmianom w trakcie rehabilitacji, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika, z zastrzeżeniem, iż dzienna liczba różnych zabiegów (ćwiczeń) dla jednego uczestnika nie może przekroczyć trzech. Każdy z uczestników przedstawi rehabilitantowi posiadane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i skierowanie lekarskie.

Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wrzesień-listopad 2012.      

W ramach ceny Wykonawca:

 1. zapewni na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia: lokal umożliwiający prawidłową realizację zamówienia, znajdujący się na terenie powiatu wieruszowskiego; maszyny i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia poszczególnych zabiegów; kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania oraz zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków osobom uczestniczącym w rehabilitacji,
 2. zobowiązuje się do prowadzenia:
  - list obecności każdego dnia trwania rehabilitacji,
  - list uczestników potwierdzających korzystanie z zabiegów każdego dnia trwania rehabilitacji,
  - innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,
  - zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny przebiegu rehabilitacji na podstawie ankiety oceniającej,
 3. zobowiązuje się do przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczeniapomieszczeń, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie kursu, Zamawiającym i źródle finansowania,
 4. zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w rehabilitacji w trakcie jej trwania,
 5. zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z realizacją niniejszego zamówienia do 2020 roku i poddania się ewentualnej kontroli Zamawiającego oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 6. zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w niniejszym zapytaniu, w dniach od poniedziałku do piątku, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem ustalonym z Zamawiającym,
 7.  Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z protokołem odbioru oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanych powyżej ) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności w obszarze przedmiotu zamówienia. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników, którzy faktycznie skorzystali z rehabilitacji oraz liczby udzielonych im zabiegów każdego dnia rehabilitacji, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz wzór umowy, który Wykonawca winien zaakceptować i złożyć wraz z ofertą.

Oferty należy składać do 27.07.2012 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów.

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

                                                                                            Z poważaniem

                                                                                           Elżbieta Ochocka
                                                                              Kierownik PCPR w Wieruszowie

wzór formularza ofertowego 

wzór umowy 

Data dodania: 2012-07-20 11:26:23

Inne artykuły