Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu zabiegów kosmetycznych

Wieruszów, 2.10.2014 r.

PCPR.271.20.2014

Zapytanie o cenę

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert cenowych na organizację i przeprowadzenie kursu zabiegów kosmetycznych, zgodnie z poniższą specyfikacją:

  • kurs zabiegów kosmetycznych dla 3 osób, trwający 45 godzin (w tym 8 godzin zajęć teoretycznych i po 37 godzin zajęć praktycznych dla każdego z uczestników kursu). Kurs musi zostać zrealizowany w okresie od 17.10.2014 r. do 14.11.2014r. (z wyłączeniem dni 3, 4, 5.11.2014 r.), od poniedziałku do piątku, dziennie zajęcia nie mogą trwać dłużej niż 5 godzin. Tematyka kursu musi obejmować przynajmniej następujące zagadnienia:

1) funkcjonowanie i organizacja salonu kosmetycznego (3 godziny), w tym:

a) część teoretyczna – 1 godzina (1 godzina zajęć = 45 minut): BHP w gabinecie kosmetycznym, wyposażenie gabinetu kosmetycznego (aparatura i narzędzia niezbędne do pracy), podstawy dermatologii, zagadnienia z zakresu chemii kosmetycznej:

b) część praktyczna – po 2 godziny dla każdego uczestnika kursu (1 godzina zajęć = 60 minut): przygotowanie stanowiska pracy, przygotowanie narzędzi pracy (dezynfekcja
i sterylizacja), przygotowanie klientki do zabiegu, przeprowadzenie wywiadu (wskazania
i przeciwwskazania do zabiegu).

2) pielęgnacja i masaż twarzy, szyi i dekoltu wraz z wizażem podstawowym (20 godzin),
w tym:

a) część teoretyczna - 3 godziny (1 godzina zajęć = 45 minut): pielęgnacja skóry (omówienie podstaw budowa i funkcjonowania skóry, typy cery, problemy związane z rożnymi typami cer, zabiegi regeneracji kosmetycznej: nawilżające, przeciwtrądzikowe, ujędrniające, zastosowanie masek kosmetycznych do odpowiednich rodzajów cer); lecznicze złuszczanie naskórka (prawidłowy demakijaż, peeling mechaniczny, enzymatyczny, chemiczny, kawitacyjny); modelowanie okolicy oka, stylizacja brwi i rzęs (regulowanie łuku brwiowego, zasady nadawania kształtu i koloru brwi, henna brwi i rzęs, zabiegi rozświetlające i odmładzające skórę w okolicy oko); wizaż podstawowy (budowa i kształt twarzy, pielęgnacja twarzy przed makijażem, dobór podkładów i kosmetyków kolorowych, podstawy wykonania makijażu dziennego, wieczorowego i okolicznościowego); masaż klasyczny twarzy, szyi i dekoltu jako sposób na poprawienie owalu, elastyczności i wygładzenie skóry (podstawy anatomii i właściwości mięśni, etapy masażu, wykorzystywane preparaty); wskazania i przeciwwskazania do prowadzenia poszczególnych zabiegów.

b) część praktyczna – po 17 godzin dla każdego uczestnika kursu (1 godzina zajęć = 60 minut): dobór kosmetyków, preparatów oraz zabiegów stosowanych na twarz, szyje i dekolt; prezentacja przez prowadzącego zabiegów i czynności:  pielęgnacji skóry, leczniczego złuszczania naskórka, modelowania okolicy oka, stylizacji brwi i rzęs, wizażu podstawowego, masażu klasycznego twarzy, szyi i dekoltu; praktycznie wykonanie przez każdego uczestnika kursu w/w zabiegów i czynności.

3) pielęgnacja dłoni (12 godzin), w tym:

a) część teoretyczna - 2 godziny (1 godzina zajęć = 45 minut): anatomia, fizjologia i skład chemiczny paznokcia, czynniki niszczące płytkę paznokcia, postępowanie w przypadku istniejących schorzeń,  przygotowanie płytki paznokciowej, technika wykonania zabiegu, charakterystyka poszczególnych rodzajów manicure (biologiczny, tradycyjny, French, frezarkowy), dobór odpowiedniego rodzaju manicure, omówienie podstawowych zasad zdobienia paznokci, omówienie zabiegów regeneracyjnych i pielęgnacyjnych dłoni, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów;

b) część praktyczna – po 10 godzin dla każdego uczestnika kursu (1 godzina zajęć = 60 minut): praktyczne diagnozowanie problemów i dobieranie zabiegów, przygotowanie skóry dłoni i płytki paznokcia do zabiegu, prezentacja przez prowadzącego czynności i zabiegów: przygotowania płytki paznokcia, manicure (biologiczny, tradycyjny, French, frezarkowy), zdobienia paznokci, zabiegów regeneracyjnych i pielęgnacyjnych dłoni; praktyczne wykonanie przez każdego uczestnika kursu w/w zabiegów i czynności (z wyłączeniem manicure frezarkowego).

4) pielęgnacja stóp (10 godzin), w tym:

a) część teoretyczna - 2 godziny (1 godzina zajęć = 45 minut): anatomia kończyn dolnych, rozpoznanie ewentualnych schorzeń oraz omówienie sposobów postępowania,  budowa, kształt, techniki piłowania paznokcia, czynniki niszczące płytkę paznokcia, pielęgnacja paznokcia, przygotowanie stopy do zabiegu, technika wykonania zabiegu, charakterystyka poszczególnych rodzajów pedicure (kosmetyczny, leczniczy), rodzaje, pielęgnacja skóry stopy; wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów;

b) część praktyczna – po 8 godzin dla każdego uczestnika kursu(1 godzina zajęć = 60 minut): praktyczne diagnozowanie problemów i dobieranie zabiegów; przygotowanie skóry stóp i płytki paznokcia do zabiegu; prezentacja przez prowadzącego zabiegów i czynności: piłowania i pielęgnacji paznokcia, przygotowanie stopy do zabiegu, poszczególnych rodzajów pedicure (kosmetyczny, leczniczy), pielęgnacji skóry stopy; praktyczne wykonanie przez każdego uczestnika kursu w/w zabiegów i czynności.

            W ramach kursu zorganizowany zostanie egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie kursu. Po ukończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom:

1)      zaświadczenie na druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),

2)      certyfikat potwierdzający ukończenie kursu na druku oznaczonym logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1)      zapewni optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu (zajęć teoretycznych i praktycznych),

2)      zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu - sala umożliwiająca prawidłową realizację zamówienia winna znajdować się na terenie powiatu wieruszowskiego. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP, w tym oddzielne stanowiska pracy dla każdego z uczestników.  Miejsce realizacji zajęć musi spełniać wszystkie niezbędne wymogi do realizacji tego typu kursu, być wyposażone w miejsca siedzące, niezbędny sprzęt i urządzenia umożliwiające realizację części praktycznej,

3)      zapewni trenerów posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,

4)      zapewni uczestnikom kursu serwis kawowy (kawa, herbata, zimne napoje, ciastka),

5)      zapewni uczestnikom kursu ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,

6)      zapewni uczestnikom niezbędne badania potrzebne do wydania tzw. książeczki zdrowia,

7)      zapewni uczestnikom kursu fartuchy ochronne,

8)      zobowiązuje się do przygotowania wszystkich dokumentów związanych z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczenia pomieszczeń, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o nazwie kursu, Zamawiającym i źródle finansowania, 

9)      zobowiązuje się poddać kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

10)  zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kursów do dnia 31.12.2020r.

11)  zobowiązany jest do ustalenia dokładnego terminu realizacji kursu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogram na minimum 5dni przed rozpoczęciem kursu,

12)  zobowiązuje się do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:

a)      list obecności każdego dnia zajęć,

b)      list potwierdzające korzystanie z serwisu kawowego każdego dnia zajęć,

c)      listy odbioru materiałów do zajęć,

d)     listy odbioru fartuchów ochronnych,

e)      listy osób poddanych badaniom lekarskim,

f)       listy odbioru zaświadczenia i certyfikatu,

g)      dzienników zajęć,

h)      protokołu z egzaminu wewnętrznego,

i)        innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

13)  zobowiązuje się do przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie kursu,

14)  zobowiązuje się do przeprowadzenia oceny merytorycznej i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,

15)  zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,

16)  Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z protokołem odbioru oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (opisanej powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu szkolenia. Program musi zawierać informacje, o których mówi rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r.  poz. 667), a mianowicie:

1) nazwę szkolenia,

2) czas trwania i sposób organizacji szkolenia

3) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

4) cele szkolenia ujęte w kategoriach efektów uczenia się z uwzględnieniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,

5) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej,

6) treść szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

7) wykazy literatury / niezbędnych środków/materiałów dydaktycznych,

8) przewidziane sprawdziany /egzaminy.

             Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (środki publiczne) w wysokości 89,5 %.

W załączeniu wzór formularza ofertowego (na którym należy złożyć ofertę) oraz projekt umowy wraz z załącznikiem (projekt umowy podlega akceptacji przez Wykonawcę
z chwilą złożenia przez Niego oferty).

Oferty należy składać do 9.10.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie  lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

Elżbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

POUCZENIE

Stosownie do treści § 3 ust. 1 pkt. 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług  oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722, z późn. zm.) usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawa towarów z tymi usługami związane, są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT).

Zaproszenie do składania ofert cenowych (pdf 2,4 MB)

Formularz ofertowy, na którym należy złożyć ofertę (doc 125 KB)

Projekt umowy (doc 161 KB)

Załącznik do umowy (doc127 KB)

Data dodania: 2014-10-02 14:39:01

Inne artykuły