Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Uwaga osoby niepełnosprawne!

W związku z bardzo ograniczonymi środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekazanych powiatowi wieruszowskiemu na 2011 rok, Rada Powiatu Wieruszowskiego wprowadziła dodatkowe kryteria  dotyczące realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej:
I Zadanie sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych nie będzie realizowane.
II Zadanie dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie będzie realizowane.
III Zadanie dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych będzie realizowane w następujący sposób:
 1. Kolejność rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych jest następująca:
 • osoby niepełnosprawne do 16 lat posiadające orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;
 • osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym;
 • osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.
 1. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych i technicznych, uzależniona jest od wysokości dochodu na członka w rodzinie i kształtuje się następująco:
  • do 477 zł 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak   niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia                               
  • od 478 zł do 1.000 zł 60% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia
  • od 1.001 zł   40% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia                                 

IV Zadanie dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym będzie realizowane  w następujący sposób:
 1. Kolejność rozpatrywania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest następująca:
  • osoby niepełnosprawne do 16 lat lub w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności;
  • osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym jeżeli nigdy nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, w tym w pierwszej kolejności beneficjenci ostateczni projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL );
  • osoby z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, jeżeli nigdy nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, w tym w pierwszej kolejności beneficjenci ostateczni projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL );
  • osoby z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, jeżeli nigdy nie korzystały z dofinansowania ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego, w tym w pierwszej kolejności beneficjenci ostateczni projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( POKL ).
 2.   Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego obniża się, czyli wynosi ono:
  • 27% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszone o 10%, dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
  • 25% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszone o 10%, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
  • 23% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszone o 10%, dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności;
  • 18 % przeciętnego wynagrodzenia pomniejszone o 10%, dla opiekuna oraz osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej.
V Zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze będzie realizowane w następujący sposób:
 1. Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty  ortopedyczne i środki pomocnicze na podstawie faktur wystawionych w roku 2011 oraz   na podstawie faktur wystawionych w roku 2010.
 2. Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie może przekroczyć 100% sumy kwoty limitu ustalonego na podstawie odrębnych przepisów oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
 3. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych może wynosić maksymalnie 50% kosztów ustalonych na podstawie oferty cenowej lub faktury pro-forma.
 4. Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu do PCPR.
 

 

Data dodania: 2011-04-11 20:55:17

Inne artykuły