Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

UWAGA !!! Nowy program dla osób niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Powiat Wieruszowski przystąpił do programu „Aktywny samorząd”.

W ramach programu osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu będą mogły się ubiegać o dofinansowanie w następujących obszarach:

 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu ( maksymalne dofinansowanie 5.000 zł, wkład własny 15%),
 2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem ( maksymalne dofinansowanie 5.000 zł, wkład własny 10%)
 3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich (maksymalne dofinansowanie 5.000 zł, wkład własny 10%),
 4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich (maksymalne dofinansowanie 12.000 zł, wkład własny 5%),
 5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich ( maksymalne dofinansowanie dla osoby głuchoniewidomej 1500 zł – dla pozostałych adresatów obszaru 1000 zł, wkład własny nie wymagany ).
 6. obszar C- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalne dofinansowanie 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach po opinii eksperta, wkład własny 10%),
 7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym(maksymalne dofinansowanie 3.000 zł, wkład własny nie wymagany)
 8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat B: w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu oraz dojazdem obejmującym koszty przejazdu na kurs i powrotu z kursu( maksymalne dofinansowanie kursu/egzaminu 1500 zł- pozostałe koszty uzyskania prawa jazdy  600 zł, wkład własny 25%),
 9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu( maksymalne dofinansowanie 200 zł miesięcznie, rocznie nie więcej niż 2200 zł, wkład własny 15%).

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która w przypadku:

 1.  obszaru A – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
  - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  - dysfunkcję narządu ruchu,
 2. obszaru B1 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem  i posiada:
  - znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  - dysfunkcję kończyn górnych lub narządu wzroku,
 3.  obszaru B2 i B3 -  jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada:
  - znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  - dysfunkcję narządu wzroku,
 4. obszaru B4 – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem  i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru : B1, B2 lub B3,
 5. obszaru C – jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem :
  -  posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  - nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, jest w wieku aktywności zawodowej. Kobiety powyżej 60 roku życia oraz mężczyźni powyżej 65 roku życia mogą uczestniczyć w obszarze C programu, o ile są zatrudnieni,
 6. obszaru D – posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. obszaru E – jest pełnoletnia, w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
 8. obszaru F- jest w wieku aktywności zawodowej, posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką  dziecko. 

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, musi być potwierdzony w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju niepełnosprawności należy dołączyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności adresata programu.

W programie nie mogą uczestniczyć wnioskodawcy:

 1. którzy posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 2. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze C, którzy w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON na cele przewidziane  w ramach obszaru D,
 3. ubiegający się o dofinansowanie w obszarach: A- E, którzy w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskali odpowiednio na te cele pomoc ze środków PFRON,
 4. ubiegający się o dofinansowanie w obszarze D, jeśli nie upłynęła gwarancja udzielona na użytkowany wózek  inwalidzki o napędzie elektrycznym lub jego elementy, o dofinansowanie których wnioskodawca ubiega się w ramach wniosku.

 Wnioski na dofinansowanie w powyższych obszarach będą wydawane i przyjmowane od 6.08.2012 roku do 30.09.2012 roku. Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 15 lub ze strony internetowej www.wieruszow.pcpr.infow zakładce Aktywny samorząd.

Data dodania: 2012-08-01 12:51:32

Inne artykuły