Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rodzinny dom dziecka

Na terenie Powiatu Wieruszowskiego począwszy od dnia 1 grudnia 2010r. funkcjonuje Rodzinny Dom Dziecka. Powyższy Dom mieści się w budynku byłego ośrodka zdrowia w Lubczynie, gmina Wieruszów. Prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Lubczynie Powiat Wieruszowski zlecił w drodze otwartego konkursu ofert Fundacji „HAPPY KIDS” z siedzibą w Łodzi. Rodzinny Dom Dziecka przeznaczony jest dla 6 dzieci. Dyrektorem Domu jest Pani Bogusława Dąbrowska, która jest jednocześnie wychowawcą.
Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego jaką jest Rodzinny Dom Dziecka w Lubczynie:
 • tworzy jedną, wielodzietną rodzinę dla dzieci, którym nie znaleziono rodziny zastępczej    lub przysposabiającej,
 • wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się,
 • umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu,
 • zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,
 • ustala zasady kontaktów dziecka z rodzicami w porozumieniu z Sądem, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym.
Placówka rodzinna zapewnia dzieciom:
 • wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych,
 • dostęp do opieki zdrowotnej,
 • dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych,
 • wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,
 • zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, podręczniki i przybory szkolne,
 • kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 r. ż.,
 • dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 • odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
 • dostęp do nauki i pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań  domowych,
 • udział w zajęciach wyrównawczych, pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
 • opłatę  za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka,
 • pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.
Rodzinny Dom Dziecka w Lubczynie zapewnia dzieciom odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz wyposażenie zgodne z przepisami prawa.
Skierowanie do Rodzinnego Domu Dziecka w Lubczynie wydaje z upoważnienia Starosty Wieruszowskiego Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w porozumieniu z Dyrektorem Domu. Podstawą skierowania do wyżej wymienionej placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce.
Data dodania: 2011-04-04 12:59:51

Inne artykuły