Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH w ramach realizowanego Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

REKRUTACJA DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH

w ramach realizowanego Projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu  przystąpił jako partner do realizacji projektu „Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim”. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania będą realizowane od stycznia 2018 roku.
Projekt  jest współfinansowany  przez Unię Europejską  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest:
- rozwój usług dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów faktycznych na terenie powiatu wieruszowskiego.

Usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej, realizowane są zgodnie z jej indywidualnymi potrzebami.

Jeżeli jesteś:
- pełnoletnim mieszkańcem Gminy Bolesławiec oraz jesteś osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki  lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonania co najmniej jednej
z podstawowych czynności dnia codziennego możesz skorzystać z usług opiekuńczych w swoim miejscu zamieszkania.

Udział w projekcie jest bezpłatny jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej  jak
i dochód w rodzinnie nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej.

O kolejności przyjęcia do projektu  decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,
-osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnością sprężoną,
- osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby całościowymi  zaburzeniami  rozwojowymi,
- osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Prosimy o kontakt.
- w biurze partnera odpowiedzialnego za realizację usługi - GOPS, ul. Rynek 1,98-430  Bolesławiec telefon: 62 7815053, e- mail: gops@boleslawiec.net.pl

- lub w biurze Projektu PCPR, ul. Waryńskiego  15 ,98-400 Wieruszów telefon: 62 7831995,


Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w biurach projektu.

 

Data dodania: 2018-01-03 14:35:47

Inne artykuły