Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Rekrutacja do projektu: "Łódzkie bez ograniczeń"

Centrum Analiz i Rozowoju Placówka Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza DO PROJEKTU „ŁÓDZKIE BEZ OGRANICZEŃ”

Nr POWR.01.02.02-10-0073/15

ZAPRASZAMY OSOBY:

NIEPEŁNOSPRAWNE

POMIĘDZY 15 A 29 ROKIEM ŻYCIA

ZAMIESZKAŁE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

POZOSTAJĄCE BEZ PRACY – BEZROBOTNE I BIERNE ZAWODOWO

KTÓRE NIE UCZESTNICZĄ W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU SIĘ

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY

Stypendium szkoleniowe 6,65 zł netto za każdą godzinę

Stypendium stażowe 1290 zł netto miesięcznie

Wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych

Udzielane formy wsparcia:

- Spotkania z doradcą zawodowym, realizacja: sierpień (2dni x 4 godziny)

- Szkolenia zawodowe, realizacja: wrzesień - październik (90 godzin)

stypendium szkoleniowe 6,65/h + catering z lunchem

- Staże zawodowe (3 miesiące): listopad – styczeń

stypendium stażowe 1290zł

- Spotkania z pośrednikiem pracy (3 spotkania x 4 godziny)

Kontakt: 501-329-556,

Karina Jakubek
HUMAN DISCOVERS

Centrum Analiz i Rozwoju

Placówka Kształcenia Ustawicznego

DAPOL Karina Jakubek
63-400 Ostrów Wlkp. Ul. Mazurska 22
NIP: 622-109-61-25
+48 501 329 556
kontakt@dapol.com.pl
www.dapol.com.pl
Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych: 2.30/00256/2009

 

Projekt współfinansowany ze środków EFS

Wyjaśnienia:

1.osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

2.osoba bezrobotna - Osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne.

3.osoba długotrwale bezrobotna - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku: Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy). Dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

 

Data dodania: 2016-06-30 09:40:42

Inne artykuły