Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Regulamin Rekrutacji do projektu wraz z załącznikami

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

„Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej””współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata    2014 - 2020.

Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne.

§1

Informacje ogólne

1.   Projekt jest realizowany na podstawie umowy  ramowej nr RPLD.09.02.01-10-A001/19-00 zawartej przez Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie a  Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, ul.  Wólczańska 49, 90-608 Łódź,

2.   Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych/usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej poprzez tworzenie/wspieranie i prowadzenie miejsc świadczenia usług w formie: sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy, usług asystenckich, mieszkalnictwa wspomaganego, usług w Klubie „Być Razem”, usług korepetycji i obozów terapeutycznych/socjoterapeutycznych dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia w okresie 1.06.2020 r. – 31.05.2023 r.

3.   Projekt skierowany jest do 156 mieszkańców powiatu wieruszowskiego tj.

·         84 osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych (50K/34M),

·         40 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – dzieci z pieczy zastępczej (16K/24M),
w tym 19 dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego (6K/13M), w tym 5 dzieci z pieczy zastępczej z niepełnosprawnością (1K/4M)– uczestników Projektu oraz

·         32 osób z otoczenia uczestników projektu (24K/8M), w tym:

- 20 osób sprawujących pieczę zastępczą (16K/4M) tj. m.in.: 3 dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (3K), 17 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (13K/4M),

-7 innych osób z otoczenia (4K/3M), których udział w projekcie jest konieczny dla prawidłowego wsparcia dzieci z pieczy zastępczej, w tym dzieci biologiczne rodziców zastępczych oraz

- 5 osób z otoczenia osób niesamodzielnych (4K/1M).

4.   Udział w projekcie jest bezpłatny dla:

·         uczestników usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy
w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych (obozy, korepetycje),

·         uczestników usług Klubu „Być Razem”, usług asystenckich, usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy, usług mieszkalnictwa treningowego, usług mieszkalnictwa wspieranego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dla uczestników Projektu, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność, oddzielnie dla każdej usługi,

·         uczestników sąsiedzkich usług opiekuńczych których dochód nie przekracza 300% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej. Dla uczestników usługi, których dochód przekroczy w/w kryterium dochodowe ustalona zostanie odpłatność,

·         osób z otoczenia uczestników projektu.

5.   Biuro projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów.

6.   Projekt realizowany jest w partnerstwie:

a)      Partner wiodący: 

·         Powiat Wieruszowski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul.  Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów;

b)      Partnerzy:

·         Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie,   98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7;

·         Gmina Lututów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lututowie, 98-360 Lututów, ul. Klonowska 8;

·         Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie; 98-400 Wieruszów, ul.  Sportowa 7;

·         Stowarzyszenie Integracyjne Klub Otwartych Serc, 98-400 Wieruszów,  ul. Marianów 7;

7.      Dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8.      Przedmiotem Projektu jest prowadzenie zindywidualizowanych i kompleksowych usług społecznych tj.

·         Sąsiedzkich usług opiekuńczych

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze świadczone będą przez opiekunów z najbliższego otoczenia-sąsiadów w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej,
z uwzględnieniem jej indywidualnych potrzeb.

Partner odpowiedzialny: Gmina Wieruszów/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wieruszowie

·         Klubu „Być Razem”

Klub zapewniać będzie 25 miejsc dla osób niesamodzielnych. Zajęcia prowadzone będą stacjonarnie w siedzibie Klubu (zajęcia arteterapeutyczne, ceramiczne, manualne, rytmiczno-ruchowe, rewalidacyjne, konsultacje specjalistyczne np. prawne, psychologiczne) oraz poza nim (wycieczki, wyjścia do kina, teatru).

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie

·         Usług asystenckich

Usługi asystenckie skierowane do osób niesamodzielnych świadczone będą przez asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy wspierających. W/w usługi maja na celu wsparcie osób niesamodzielnych w  wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Partner odpowiedzialny: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Miejski w Wieruszowie

·         Usług wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej i ich otoczenia

Usługa skierowana do dzieci z pieczy zastępczej oraz osób z otoczenia w/w dzieci. W/w/ grupa osób będzie mogła wziąć udział w 1 obozie socjoterapeutycznym,
2 obozach integracyjno-terapeutycznych dla dzieci i opiekunów. Celem obozów będzie m.in.: socjalizacja właściwych postaw dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi, wsparcie opiekunów dzieci z pieczy zastępczej.

Partner odpowiedzialny: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wieruszowie

·         Usług opiekuńczych w Dziennym Domu Pomocy

Dzienny Dom Pomocy zapewniać będzie 25 miejsc dla osób niesamodzielnych. Zapewniać będzie opiekę i odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zakres świadczonych usług przez opiekunów oraz specjalistów zapewniać będzie wsparcie w obszarze zaspokojenia potrzeb życiowych. W ramach usługi osoby niesamodzielne będą mogły brać udział
w różnych formach aktywizacyjnych, integracyjnych oraz kulturalnych.

Partner odpowiedzialny: Gmina Lututów/Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Lututowie

·         Usług wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej – korepetycje

Usługa skierowana do dzieci z pieczy zastępczej wymagających pomocy w nauce. W/w grupa docelowa będzie mogła skorzystać z nieodpłatnych korepetycji np.
z matematyki, języka angielskiego.

Partner odpowiedzialny: Powiat Wieruszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

·         Usług mieszkalnictwa treningowego

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniu treningowym stworzonym dla osób niesamodzielnych. Pod opieką opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarządzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd.,  przygotowujące osobę  przebywającą w mieszkaniu treningowym do prowadzenia samodzielnego życia. Ponadto wsparcia udzielał będzie opiekun medyczny.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

·         Usług mieszkalnictwa wspieranego

W ramach usługi zapewniony będzie pobyt w mieszkaniach wspieranych stworzonych dla osób niesamodzielnych. Usługa zapewniać będzie odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego przy wsparciu opiekuna domu, asystentów osób niepełnosprawnych/asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, wolontariuszy wspierających i opiekuna medycznego. Prowadzone będą treningi umiejętności finansowych, praktycznych, higieny, zarzadzania mieszkaniem, kulinarne, społeczne itd., przygotowujące osobę  przebywającą w mieszkaniu wspieranym do prowadzenia samodzielnego życia. Ponadto wsparcia udzielał będzie opiekun medyczny.

Partner odpowiedzialny: Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”

§2

Kryteria uczestnictwa

1.    Uczestnikiem Projektu może zostać mieszkaniec powiatu wieruszowskiego, który:

a)      Jest dorosłą osobą niesamodzielną, tj. osobą, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, co zostanie potwierdzone w przeprowadzonym na cele realizacji Projektu wywiadzie środowiskowym lub kwestionariuszu opracowanym na podstawie wywiadu środowiskowego

b)      jestdzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej zagrożonym wykluczeniem społecznym,

c)       jestosobą z otoczenia osób niesamodzielnych, dzieci z pieczy zastępczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, której udział w projekcie jest konieczny dla prawidłowego wsparcia w/w grup docelowych,

d)      złoży dokumenty niezbędne do realizacji Projektu tj.:

·         formularz rekrutacyjny do projektu (wzór stanowi zał. nr 2 do Regulaminu),

·         kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej opieki i pomocydla dorosłych osób niesamodzielnych(wzór stanowi zał.  nr 3 do Regulaminu),

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór stanowi zał.  nr 4 do Regulaminu),

·         deklarację uczestnictwa w projekcie(wzór stanowi zał. nr 5do Regulaminu),

·         oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
i rozpowszechnianie wizerunku (wzór stanowi zał. nr 6 do Regulaminu),    

e)      akceptuje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

2.         W/w dokumenty rekrutacyjne do projektu są dostępne w Biurze Projektu tj. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie (ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98 – 400 Wieruszów, czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30), w siedzibach Partnerów (dane teleadresowe Partnerów znajdują się w zał. nr 1 do Regulaminu) oraz na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie tj. wieruszow.pcpr.info w zakładce Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

3.         Liczba miejsc we wszystkich usługach społecznych jest ograniczona.

4.         Przyjmowane będą jedynie kompletnie i poprawnie wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

§3

Zasady rekrutacji

1.       Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną w:

-  biurze projektu

-  siedzibach Partnerów odpowiedzialnych za poszczególne usługi

2.       Kandydat do uczestnictwa po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem przedkłada dokumenty  wymienione w §2 ust. 1 pkt. d. (do pobrania w miejscach wskazanych w zał. nr 1 do Regulaminu lub do pobrania na stronie internetowej PCPR w Wieruszowie pod adresempcpr.wieruszow.infow zakładce Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”)

3.       Rekrutacja uczestników do Projektu odbywa się z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans dla kobiet i mężczyzn.

4.       Rekrutacja do udziału w Projekcie prowadzona będzie na bieżąco przez cały okres realizacji Projektu.

5.       O kolejności przyjęcia do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w przypadku usług opiekuńczych, asystenckich, usług w mieszkaniach wspomaganych, Klubie „Być Razem” pierwszeństwo mają osoby spełniające następujące kryteria:

·         osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczający wielokrotnego wykluczenia,

·         osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z  niepełnosprawnością sprzężoną,

·         osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,

·         osoby z rodzin korzystających z PO PŻ.

6.       Pierwszeństwo przed w/w osobami mają osoby niesamodzielne oraz osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

7.       W przypadku usług wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej pierwszeństwo mają dzieci z największymi problemami wychowawczymi oraz w nauce.

8.       Poszczególni Partnerzy projektu prowadzą rekrutację do udziału w usługach, których są realizatorami.

9.       Osoby z otoczenia osób niesamodzielnych oraz dzieci z pieczy zastępczej zagrożonych wykluczeniem społecznym rekrutowane są przez realizatorów danych usług zgodnie z zasadą, że w/w osoby mogą brać udział w projekcie wtedy, gdy ich udział jest konieczny dla prawidłowego wsparcia w/w grup docelowych.

10.   Za dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przyjmuje się datę przystąpienia do pierwszej usługi w ramach projektu.

11.   W przypadku zakwalifikowania zakładanej liczby osób do poszczególnych usług społecznych Partnerzy utworzą listy rezerwowe.

12.   Informacja na temat zakwalifikowania uczestnika do projektu wraz z informacją na temat miejsca i terminu rozpoczęcia realizacji usług jest przekazywana uczestnikom przez Partnera odpowiedzialnego za realizację wybranej usługi z wykorzystaniem danych teleadresowych przekazanych przez uczestników w formularzu rekrutacyjnym.

§4

Zakończenie uczestnictwa

1.       Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie jeżeli rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi, złożona została w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. O rezygnacji musi natychmiast powiadomić Partnera odpowiedzialnego za realizację określonej usługi społecznej na piśmie (wzór oświadczenia o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w  projekcie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu). Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

2.       W przypadku rezygnacji lub wykreślenia uczestnika z Projektu osoby znajdujące się na liście rezerwowej otrzymają propozycję przystąpienia do udziału w Projekcie.

3.       Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników w następujących przypadkach:

- niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu,

- niestosowania się do szczegółowych zasad realizacji poszczególnych usług określonych przez

   Partnerów.

4.       Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Partner realizujący poszczególną usługę na wniosek pracownika odpowiedzialnego za realizację usługi, w którym bierze udział uczestnik lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu odpowiednich informacji.

5.       Osoba, która zakończyła udział w projekcie składa oświadczenie uczestnika dot. jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie stanowiące zał. nr 8 do niniejszego Regulaminu.

6.       Osoba, która zakończyła udział w projekcie ma prawo, na własny wniosek, otrzymać zaświadczenie potwierdzające fakt uczestnictwa w projekcie.

§5

Zobowiązania realizatorów projektu

Partnerzy zobowiązują się do:

1.       Prowadzenia rekrutacji zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.

2.       Informowania uczestników o wszelkich faktach mogących utrudnić lub uniemożliwić im udział w poszczególnych usługach.

3.       Przyjmowania i rozpatrywania uwag i skarg uczestników związanych z działaniami prowadzonymi  w ramach poszczególnych usług.

4.       Zapewnienia odpowiedniej kadry oraz materiałów niezbędnych dla przeprowadzenia zaplanowanych działań.        

    §6

Zobowiązania uczestników projektu

Uczestnik zobowiązuje się do:

1.       Podpisywania w trakcie udziału w zajęciach realizowanych w ramach projektu list obecności, dzienników usług/zajęć, kart realizacji wsparcia i innych dokumentów wskazanych przez prowadzącego usługę/zajęcia.

2.       Wypełniania w trakcie udziału w usługach/zajęciach ankiet ewaluacyjnych i testów sprawdzających. 

3.       Bieżącego informowania Partnera odpowiedzialnego za prowadzenie usługi/zajęć w ramach danej usługi o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika w projekcie. 

4.       Uczestnictwa w realizacji usług społecznych, do których został zakwalifikowany.

5.       Bieżącego informowania o zmianie swojej sytuacji mającej wpływ na dalsze uczestnictwo w  Projekcie.

§7

Postanowienia końcowe

1.       W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Zespół Programowy powołany do realizacji Projektu, od której nie przysługuje odwołanie.

2.       Wszelkie działania organizacyjne mające na celu realizację usług społecznych w ramach Projektu przeprowadzą  Partnerzy.

3.       Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”.

4.       Zespół Programowy zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian
w przepisach lub innych dokumentach określających warunki realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5.       Informacja na temat poszczególnych usług społecznych w projekcie stanowi zał. nr 9 do niniejszego Regulaminu.

Załączniki:

1.       Załącznik nr 1 - lista adresowa.docx

2.       Załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny.docx

3.       Załącznik nr 3 - kwestionariusz do sporządzenia oceny funkcjonowania społecznego oraz zakresu niezbędnej pomocy dla dorosłych osób niesamodzielnych docx

4.       Załącznik nr 4 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych docx

5.       Załącznik nr 5 - deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx

6.       Załącznik nr 6 - oswiadczenieuczestnika projektu o wyrazeniu zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku.docx

7.       Załącznik nr 7 - oswiadczenie o rezygnacji uczestnika projektu z udziału w projekcie.docx

8.       Załącznik nr 8 - oswiadczenie uczestnika dotyczące jego sytuacji po zakończeniu udziału w projekcie.docx

9.       Załącznik nr 9 - informacje na temat usług w projekcie.docx


 

Data dodania: 2020-06-02 14:20:27

Inne artykuły