Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Prośba o złożenie ofert cenowej na zorganizowanie kursu technik rękodzielniczych na średnim poziomie zaawansowania

Wieruszów, 15.10.2014 r.

PCPR.271.21.2014

Zapytanie o cenę

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na zorganizowanie kursu technik rękodzielniczych na średnim poziomie zaawansowania w ramach projektu „Integracja i aktywność”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Kurs zostanie zorganizowany dla II grup, łącznie 8 uczestników projektu:

  1. Pierwsza grupa składająca się z 4 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wymiarze 40 godzin (1 godzina zajęć = 45 min.). Program kurs musi obejmować technikę decoupage:spękania jedno- i dwuskładnikowe, postarzanie woskiem, dekoracje wypukłe (użycie pasty strukturalnej), print room (czarno – białe motywy papierowe z dodatkiem złoceń).
  2.  Druga grupa składająca się z 4 osób ( w tym 3 osoby z niepełnosprawnością)
    w wymiarze 40 godzin (1 godzina zajęć = 45 min.). Program kurs musi obejmować technikę origami, a w tym:składanie modeli z płaszczyzny origami o kształcie koła, kwadratu, trójkąta równobocznego, prostokąta oraz innych kształtach foremnych, orgiamimodułowe, kusudama.

2. W czas trwania kursu nie wlicza się przerw kawowych, przerw obiadowych ani innych przerw technicznych. Kurs musi zostać zrealizowany w okresie 18.11. – 4.12.2014 r. Zajęcia muszą być realizowane na terenie powiatu wieruszowskiego, w dniach od poniedziałku do piątku, dziennie nie mogą trwać dłużej niż 5 godzin. Zajęcia dla obu grup muszę odbywać się w jednym terminie, z uwzględnieniem podziału na grupy: poranną
i popołudniową.

            Po ukończeniu kursu Wykonawca zobowiązany będzie wydać uczestnikom certyfikat potwierdzający ukończenie kursu na druku oznaczonym logo Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny:

1)      zapewni odpowiednią jakość bazy do realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych dostosowaną do liczby uczestników kursu -sala umożliwiająca prawidłową realizację zamówienia winna znajdować się na terenie powiatu wieruszowskiego oraz musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu. Wykonawca winien zapewnić uczestnikom kursu warunki do nauki w oparciu o zasady BHP. Sala musi być wyposażona w miejsca siedzące, stoły, sprzęt umożliwiający realizację zajęć praktycznych oraz odpowiednie oświetlenie,

2)      zapewni optymalną ilość materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursu, tj.: odpowiednie narzędzia i materiały dostosowane do poszczególnych technik - każdy
z uczestników musi mieć zapewnione materiały do wykonania minimum jednej sztuki wyrobu z każdej prezentowanej techniki,

3)      zobowiązuje się do przekazania uczestnikom wykonanych przez nich na zajęciach przedmiotów,

4)      zapewni dla każdej z grup trenera posiadającego odpowiednie kwalifikacje do realizacji zadania,

5)      zapewni uczestnikom kursu serwis kawowy (kawa, herbata, woda, sok, ciastka i cukierki czekoladowe) i obiad  obejmujący tzw. drugie danie (w tym 1 porcja musi zawierać: kluski śląskie z sosem/ziemniaki/frytki, 2 rodzaje surówek, 1 porcja mięsa/ryby) każdego dnia trwania kursu,

6)      zapewni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkim uczestnikom kursu,

7)      przygotuje wszystkie dokumenty związane z realizacją zamówienia na papierze oznaczonym emblementami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego (UE EFS) oraz oznaczy pomieszczenia, w których odbywać się będzie kurs logo UE EFS i PO KL oraz informacją o Zamawiającym i źródle finansowania,

8)      zobowiązany będzie do poddawania się kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz kontroli zewnętrznej wynikającej z realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

9)      zobowiązany będzie do przechowywania dokumentacji dotyczącej przeprowadzonego kursu do dnia 31.12.2020r.

10)  zobowiązany jest do ustalenia dokładnego terminu realizacji kursu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogram na minimum 7 dni przed rozpoczęciem kursu,

11)  zobowiązany będzie do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, tj.:

a)      list obecności uczestników kursu,

b)      list odbioru materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych,

c)      list potwierdzających korzystanie z serwisu kawowego i otrzymanie obiadu przez uczestników kursu,

d)     listy odbioru przez uczestników kursu certyfikatu,

e)      innych dokumentów niezbędnych do rozliczenia zamówienia,

12)  zobowiązany będzie do przeprowadzenia wśród uczestników zajęć oceny merytorycznej
i technicznej przebiegu kursu na podstawie ankiety oceniającej,

13)  zobowiązany będzie do poinformowania Zamawiającego o niestawieniu się uczestnika na zajęciach oraz o rezygnacji z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania,

14)  zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału i/lub kopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem (opisanych powyżej) dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia z ofertą aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych oraz programu kursu.Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie wyliczone stosownie do liczby uczestników kursu, którzy ukończą kurs, co zostanie sprawdzone na podstawie przekazanych list obecności zawierających własnoręczne podpisy uczestników i potwierdzone protokołem odbioru sporządzonym przez Zamawiającego.

W załączeniu wzór formularza ofertowego, na którym należy złożyć ofertę oraz  projekt umowy z załącznikiem (projekt umowy podlega akceptacji przez Wykonawcę z chwilą złożenia przez Niego oferty).

Oferty należy składać do 22.10.2014 r. do godz. 12:00 na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ludwika Waryńskiego 15

98-400 Wieruszów

lub faksem na numer 627831995 lub drogą e-mailową na adres: pcpr_wieruszow@interia.pl

Oferty, które wpłyną do Centrum po wskazanym terminie lub nie zostaną złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.

Z poważaniem

                                   Elżbieta Ochocka

                                   Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

Prośba o złożenie oferty cenowej na zorganizowanie kursu (pdf.1,4MB)

Formularz ofertowy, na którym należy złożyć ofertę (doc. 125 KB)

Projekt umowy (doc. 154 KB)

Załącznik do umowy (doc. 127 KB)

Data dodania: 2014-10-16 07:46:22

Inne artykuły