Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Program Aktywny Samorząd 2013

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Powiat Wieruszowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w 2013 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjenta pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2013 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A– likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maksymalne dofinansowanie 5.000 zł, wkład własny 15%),
  • Zadanie 2– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (maksymalne dofinansowanie kursu/egzaminów 1.500 zł, pozostałe koszty 600 zł, wkład własny 25%),
 2. Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby niewidome – 30.000 zł z czego: na urządzenia brajlowskie 20.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – 10.000 zł, osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostali adresaci obszaru – 5.000 zł, wkład własny 10%),
  • Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (osoby głuchoniewidome – 4.000 zł, pozostali adresaci obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, wkład własny nie wymagany),
 3. Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalne dofinansowanie 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 20.000 zł – po opinii eksperta, wkład własny 10%),
  • Zadanie 2– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym(maksymalne dofinansowanie 2.000 zł, wkład własny nie wymagany),
  • Zadanie 3–pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (przy amputacji: w zakresie reki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokość uda – 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,  wkład własny 10%),
  • Zadanie 4– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny( przy amputacji: w zakresie ręki  - 2.700 zł, przedramienia  - 6.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł, na poziomie podudzia – 4.200 zł, na wysokość uda – 6.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł, wkład własny 10%).
 4. Obszar D–pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną, wkład własny 15%).

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących jednego półrocza wynosi:

 • opłaty za naukę (czesne) – 3.000 zł
 • dodatku na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego – 3.000 zł
 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności 800 zł, w przypadku osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 500 zł.

Powyższe kwoty dofinansowania ze środków PFRON mogą być zwiększone w przypadku dostatecznej puli środków finansowych na 2013 rok.

 Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony:

 1. w przypadku osiągania dobrych wyników w nauce:
  • do 25% - dla średniej ocen w przedziale: 3,50 – 3,75,
  • do 30% - dla średniej ocen w przedziale: 3,76 – 4,00,
  • do 35% - dla średniej ocen w przedziale: 4,01 – 4,50,
  • do 40% - dla średniej ocen w przedziale powyżej 4,50,
 2. w przypadku osoby:
  • niewidomej – do 20%,
  • głuchej – do 25%,
  • głuchoniewidomej – do 30%,
  • której miejscem zamieszkania jest obszar wiejski – do 10%.

Dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) lub opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, może być zwiększone w przypadku:

 1. gdy z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wnioskodawcy wynika, że zostało ono wydane z więcej niż jednej przyczyny niepełnosprawności, w przypadku:
  • dwóch symboli  w zakresie przyczyny niepełnosprawności - do 30 %,
  • trzech symboli w zakresie przyczyny niepełnosprawności – do 40%,
  • studiów na kierunkach zamawianych w ramach rządowego programu kierunków zamawianych z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – do 50%

Adresat programu (Moduł I):

Obszar AZadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar AZadanie nr 2 - osoba niepełnosprawnaw wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. 

Obszar B Zadanie nr 1 i 2- osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar CZadanie nr 1 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

Obszar CZadanie nr 2 - osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Obszar CZadanie nr 3 oraz Zadanie nr 4 - osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D- osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i  pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Adresat programu (Moduł II):

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II – przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 1. Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie 1 i 3 pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 2. Obszar C – Zadanie 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów , o których mowa powyżej, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 1. pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,
 2. zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Wnioski na dofinansowanie w powyższych modułach/obszarach/zadaniach będą wydawane od 02.05.2013 roku – 30.09.2013 roku. Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15 lub ze strony internetowej BIP PCPR w Wieruszowie http://bip-pcpr.powiat-wieruszowski.pl/ lub www.wieruszow.pcpr.info  w zakładce Aktywny samorząd.

Data dodania: 2013-04-29 14:02:07

Inne artykuły