Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA UCZESTNIKÓW DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM"

Wójt Gminy Lututów

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

adres strony internetowej: www.lututow.bip.cc

 na realizację zadania pt. „ŚWIADCZENIE  USŁUG  GASTRONOMICZNYCH DLA  UCZESTNIKÓW  DZIENNEGO DOMU  POMOCY  W  HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM NR PROJEKTU RPLD.09.02.01-10-A002/17 REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX DZIAŁANIA IX.2 PODDZIAŁANIA IX.2. W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTW  ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegających wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty: cena – 90 % , referencje – 10 %

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 7   do dnia 08 marca  2018 r.

Oferty zostaną otwarte w dniu 09 marca  2018 r. o godz. 1100   w sali nr 14, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ma zamiaru do ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty   z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.

 

Lututów, 01 marca  2018  r.                                                                               

MAREK PIKUŁA

Wójt Gminy

Szczegółowe informacje w linku poniżej

SIWZ załączniki wzory formularze.doc

Data dodania: 2018-03-01 14:36:29

Inne artykuły