Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług gastronomicznych dla DDP w Hucie

Wójt Gminy Lututów

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

adres strony internetowej: www.lututow.bip.cc

 

 na realizację zadania pt. „ŚWIADCZENIE  USŁUG  GASTRONOMICZNYCH DLA  UCZESTNIKÓW  DZIENNEGO DOMU  POMOCY  W  HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM NR PROJEKTU RPLD.09.02.01-10-A002/17 REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX DZIAŁANIA IX.2 PODDZIAŁANIA IX.2.  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTW  ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 – 2020”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegający wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty: cena – 60 % , referencje – 20 %, zatrudnienie zgodnie z art.29 ust.4 Pzp do wykonania niniejszego zamówienia jednej osoby mającej trudności na rynku pracy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę – 20%                                                 

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 7   do dnia 14 maja  2018 r.

Oferty zostaną otwarte w dniu 15 maja   2018 r. o godz. 1100   w sali nr 14, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ma zamiaru do ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty   z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.

Marek Pikuła

Wójt

Lututów, 07 maja   2018  r.                                                                                      

W poniższych linkach szczegółowe informacje dot. przetargu, w tym SIWZ i załaczniki do SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).doc

Załączniki do SIWZ.doc

Data dodania: 2018-05-07 15:02:31

Inne artykuły