Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pt. „TRANSPORT UCZESTNIKÓW DO DZIENNEGO DOMU POMOCY W HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”

 

Wójt Gminy Lututów

98-360 Lututów, ul. Klonowska 8, woj. łódzkie

o g ł a s z a

p r z e t a r g  n i e o g r a n i c z o n y

adres strony internetowej: www.lututow.bip.cc

 na realizację zadania pt. „TRANSPORT  UCZESTNIKÓW DO  DZIENNEGO DOMU POMOCY  W  HUCIE W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM”  NR PROJEKTU RPLD .09.02.01-10-A002/17 REALIZOWANEGO W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ IX DZIAŁANIA IX.2 PODDZIAŁANIA IX.2.1 W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

 

                W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział dostawcy spełniający warunki udziału oraz nie podlegających wykluczeniu z powodu  nie spełnienia warunków, o których mowa  w art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych       ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 ze zm. ).

Uczestnicy postępowania nie wpłacają wadium.

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%.

Oferty należy składać w budynku Urzędu Gminy w Lututowie, ul. Klonowska 8, I piętro , pokój nr 7   do dnia  28 lutego 2018 r.

Oferty zostaną otwarte w dniu 01 marca  2018 r. o godz. 1100   w sali nr 14, I piętro w budynku Urzędu Gminy w Lututowie.

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni.

Zamawiający nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie ma zamiaru do ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty   z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień sektorowych.

 

Lututów, 21 luty 2018  r.                                                                                            

Marek Pikuła

 Wójt

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.doc

Wzór umowy - Załacznik do SIWZ.doc

Data dodania: 2018-02-21 13:52:43

Inne artykuły