Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Powiat Wieruszowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjenta pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2018 roku pilotażowy program „Aktywny samorząd” obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)      Obszar A– likwidacja bariery transportowej:

–   Zadanie 1– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

–        (maksymalne dofinansowanie 8.000 zł, wkład własny 15% ceny brutto zakupu). Adresatem programu jest  osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności  a w przypadku osób do 16 roku życia orzeczenie oniepełnosprawnościoraz dysfunkcjęnarządu ruchu. Częstotliwość udzielania pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

–        Zadanie 2– pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (maksymalne dofinansowanie kursu/egzaminów 1.600 zł, pozostałe koszty 600 zł, wkład własny 25% ceny brutto zakupu). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

2)      Obszar B– likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–  Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz  oprogramowania (maksymalne dofinansowanie dla osoby niewidomej – 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł , pozostałe osoby z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł, dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł, wkład własny 10% ceny brutto zakupu). Adresatem programu jest osoba, która posiadaznaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W wieku aktywności zawodowej, w  przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, którym udzielono pomocy.

–        Zadanie 2– dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (osoby głuchoniewidome – 4.000 zł, pozostali adresaci obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, wkład własny nie wymagany). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie  o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W wieku aktywności zawodowej, w  przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, którym udzielono pomocy.

3)      Obszar C– likwidacja barier w poruszaniu się:

–        Zadanie 2– pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalne dofinansowanie 3.000 zł, wkład własny nie wymagany). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16 roku życia-orzeczenie  o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Częstotliwość udzielenia pomocy po zakończeniu okresu gwarancji.

–        Zadanie 3– pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (przy amputacji: w zakresie ręki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokości uda ( także przed staw kolanowy) – 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł, wkład własny 10%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wparcia udzielonego  w programie. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

–        Zadanie4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,  w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości( przy amputacji: w zakresie ręki  - 2.700 zł, przedramienia  - 6.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł, na poziomie podudzia – 4.200 zł, na wysokości uda – 6.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł, wkład własny 10%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wparcia udzielonego w programie. Częstotliwość udzielenia pomocy po zakończeniu okresu gwarancji.

4)        Obszar D– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną, wkład własny 15%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresat programu (Moduł II):

–       znacznylub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

–       nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących jednego półrocza wynosi:

- opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

- dodatku na uiszczenie opłaty za prowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł

- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia  ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

1)do 50 % - wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku- w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rokdo 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku ;

2)do 75 %- wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;

3)do 100 % - wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;

 przy czym studenci II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą utrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej;

2) 500 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną ) Kartę Dużej Rodziny

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie.

5) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, nie przysługuje w przypadku gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania do czesnego na pierwszym kierunku może być zwiększona o 50% kosztów czesnego ponoszonego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł ( netto) na osobę.

MODUŁ II –wysokość udziału własnego Wnioskodawcy  ( w kosztach czesnego):

Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu

Wnioskodawcy zatrudnieni

Wnioskodawcy nie zatrudnieni

Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku)

 

15%

x

Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)

65% *

50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego i kolejnych kierunków)

 

Z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia wkładu własnego w module II zwolniony wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

–       w modułach I i II- wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

–       w module II – aktualnie mają przerwę w nauce ( w trakcie której osoba niepełnosprawna nie ponosi kosztów nauki np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

1)      Obszar A/ Zadanie 1 i 2, Obszar B/Zadanie 1 i 2, Obszar C /Zadanie 3 pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,

2)      Obszar C/Zadanie 2 i 4 – pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków w 2018 roku

Moduł I

I termin składaniawniosków od 01.03.2018 roku do 30.05.2018 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w czerwcu, podpisanie umów nastąpi   w miesiącach czerwiec-lipiec.

II termin składania wniosków od 01.06.2018 roku do 30.08.2018 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad- grudzień.

 

Moduł II

I termin składania wniosków od01.03.2018 roku do 30.03.2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrywane w kwietniu, podpisanie umów nastąpi  w miesiącach kwiecień – maj.

II terminskładania wniosków od01.09.2018 roku do 10.10.2018 roku ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Wnioski złożone w/w terminiebędąrozpatrywane w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach listopad-grudzień.                   

 

Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie ul. Ludwika Waryńskiego 15 lub ze strony internetowej www.wieruszow.pcpr.info w zakładce Aktywny samorząd.

 

 

                                                                      

Data dodania: 2018-03-01 12:50:26

Inne artykuły