Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór na stanowisko PSYCHOLOG

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie z dnia 7października 2013 roku: Nabór na stanowisko psychologa w wymiarze 0,5 etatu

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
 ul. Ludwika Waryńskiego 15
98-400 Wieruszów 
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
„PSYCHOLOG”

Wymagane kwalifikacje:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia;

 2. Co najmniej 3 - letni staż pracy;

 3. Osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;

 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 6. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu , odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

 7.  Wskazane    prawo jazdy kat. B.

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 • prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny niezawodowej , zawodowej , rodzinnego domu dziecka,

 • prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej , której celem jest pozyskiwanie , szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia  funkcji rodziny zastępczej zawodowej , niezawodowej , rodzinnego domu dziecka , a także szkolenie i wspieranie psychologiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą,

 • kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka  oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych potwierdzających ukończenie szkolenia ,

 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej , rodzinnego domu dziecka,

 • organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w w/w placówce,

 • organizowanie i prowadzenie  szkoleń dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka,

 • organizowanie  pomocy i wsparcia  dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach grup wsparcia i rodzin pomocowych,

 • organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy,

 • przygotowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka na przyjęcie dziecka,

 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapii dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i ich dzieci,

 • pomoc rodzinom zastępczym  oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka  w nawiązywaniu  wzajemnych kontaktów,

 • zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

 • organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku gdy rodzina zastępcza  albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki z powodów zdrowotnych ,losowych, zaplanowanego wypoczynku,

 • dokonywanie oceny sytuacji dziecka ,

 • dokonywanie oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka,

 • koordynowanie planów pracy z rodziną i dzieckiem we współpracy z rodziną zastępczą, asystentem rodziny ,

 • przygotowywanie informacji o sytuacji dziecka do sądu co najmniej raz na 6 m-cy,

 • prowadzenie indywidualnych programów usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy oraz udzielanie im wsparcia,

 • zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich.

Wymiar czasu pracy:  0,5 etatu

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV),

 2. List motywacyjny,

 3. Kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 4. Kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy),

 5. Kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (kursy, certyfikaty),

 6. Kopia dowodu osobistego,

 7. Oświadczenie kandydata o  niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

 8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na prace  na wskazanym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy).

 10. Oświadczenie ,że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz że władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.

 11. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku ,gdy taki obowiązek wynika z tytułu wykonawczego.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny oraz CV powinny zostać opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie bądź listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie , ul. L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów z dopiskiem „Nabór na stanowisko  psychologa ” w terminie do dnia 21.10.2013 r. do godz. 9.00.

Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 627831995 u kierownika PCPR p. Elżbiety Ochockiej.                                                     

                   Kierownik PCPR w Wieruszowie Elżbieta Ochocka

Data dodania: 2013-10-07 10:19:24

Inne artykuły