Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór do projektu "PROJEKT - ROZWÓJ - ZATRUDNIENIE"

Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, na obszarze województwa świętokrzyskiego realizuje projekt pn. „PROJEKT-ROZWÓJ-ZATRUDNIENIE” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Cel główny projektu to zwiększenie do 31.10.2019 zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 (36K/24M) osób w wieku 18 lat i więcej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie łódzkim,  pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo – min. 80%UP, tj. 48 osób (29K/19M) lub bezrobotnych z III profilem pomocy), w tym min. 6 osób z niepełnosprawnościami (4K/2M).

Projekt jest realizowany w terminie od 01.06.2018 r. do 31.10.2019 r.

W związku z realizowanym projektem, w ramach którego oferujemy kompleksowe wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie woj. łódzkiego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o realizowanym przez nas projekcie, oraz o przekazanie informacji nt. realizowanych przez nas wsparć osobom spełniającym poniższe kryteria grupy docelowej.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które: 

  • ukończyły 18 lat,
  • zamieszkują na terenie woj. łódzkiego,
  • są bierne zawodowo  [dla nie pracujących,osób będących na urlopie wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się  w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego,  uczących się (studenci studiów wieczorowych i  zaocznych)]

·         są bezrobotne, którym został określony III profil pomocy,

·         są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznymw tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznegoosoby z niepełnosprawnością (o stopniu znacznym/umiarkowanym lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi), osoby korzystające z pomocy społecznejProgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020,

W szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w postaci diagnozy potrzeb, treningów kompetencji społecznych,jobcoachingu, poradnictwa psychologicznego oraz prawnego, szkoleń zawodowych, 4-miesięcznych staży, stypendia szkoleniowe oraz stażowe, pośrednictwa pracy. W projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu  dla 50 % Uczestników.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

Kinga Jasińska

Malwina Piwowarska

tel.577 999 418(od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

e-mail: prz@stowarzyszenieprorew.pl

W załączeniu informacja o projekcie. Prosimy o umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń.

Z góry serdecznie dziękujemy za wsparcie procesu rekrutacji do projektu.

Z poważaniem,
Zespół projektowy 

PROJEKT-ROZWÓJ-ZATRUDNIENIE

http://stowarzyszenieprorew.pl/projekt-rozwoj-zatrudnienie/

tel. 577 999 418 

W PONIŻSZYM LINKU INFORMACJE DOT. PROJEKTU

Informacje dot. projektu.pdf

Data dodania: 2018-08-31 12:55:40

Inne artykuły