Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Klauzula Informacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WIERUSZOWIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Wieruszowie przy ul .L. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów ,reprezentowane przez kierownika Elżbietę Ochocką (nr tel.: 62 7831995 , adres e-mail: pcpr_wieruszow.interia.pl ).

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Sławomira Mazura , z którym można się skontaktować  pod  adresem mailowym slawek6808@op.pllub nr telefonu 727931623.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodziniew Wieruszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017r.poz.1769 z póź. zm.)

-realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r.poz.511 z póź. zm.)

-realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2017 r.poz.697 z póź. zm.);   

- realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U z 2015 poz.1390 oraz innych ustaw;

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,

- dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,

- obsługi praw pracowniczych,

- obsługi procesów rekrutacji.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

-  dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria;

- dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawe.

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Data dodania: 2018-06-13 15:00:34

Inne artykuły