Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacje na temat projektu "Aktywizacja w stronę zatrudnienia"

Poniżej informacje na temat projektu "Aktywizacja w stronę zatrudnienia".

Projekt realizuje Stowarzyszenie PROREW, mające bogate doświadczenie w realizacji projektów, na obszarze województwa łódzkiego realizuje projekt pn. „Aktywizacja w stronę zatrudnienia” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne; Działanie: 9.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; Poddziałanie 9.1.1 Aktywizacja społeczno-zatrudnieniowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (projekty konkursowe).

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 120 osób (70 kobiet i 50 mężczyzn) w tym osób niepełnosprawnych(minimum 7 kobiet i 5 mężczyzn) poprzez kompleksowe wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest realizowany w terminie od 01.04.2017 r. do 31.07.2018 r.

W związku z realizowanym projektem, w ramach którego oferujemy kompleksowe wsparcie zgodnie ze zdiagnozowanym problemem braku pracy wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie woj. łódzkiego zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o realizowanym przez nas projekcie, oraz o przekazanie informacji nt. realizowanych przez nas wsparć osobom spełniającym poniższe kryteria grupy docelowej.

Działania w ramach niniejszego projektu skierowane są do osób, które:

§ ukończyły 18 lat,

§ zamieszkują na terenie woj. łódzkiego,

§ nie pracują (są bierne zawodowo lub bezrobotne z określonym III profilem pomocy),

§ są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym w szczególności osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, os. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, os. z niepełnosprawnością intelektualną lub os. z zaburzeniami psychicznymi, osób korzystających z pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014- 2020.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie doradcze w postaci indywidualnego poradnictwa zawodowego, psychologicznego, prawnego, treningów kompetencji społecznych, szkoleń zawodowych, 3-miesięcznych płatnych staży oraz pośrednictwa pracy.

W projekcie przewidziano zwrot kosztów dojazdu oraz możliwość zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną.

Informujemy, iż rekrutacja już trwa- II etap: VII- IX. 2017 r.

Regulamin rekrutacji i udziału wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej www.aktywnimy.pl oraz w

ulotka informacyjna.png

Biurze Projektu

ul. Piotrkowska 276 Bud. B lok. 2

90-361 Łódź

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z:

Karolina Deja,

telefon 574-108-920 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00)

e-mail: k.deja@aktywnimy.pl

 

Data dodania: 2017-09-05 14:09:25

Inne artykuły