Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2014 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie informuje, że Powiat Wieruszowski przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjenta pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program w 2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1) Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

–   Zadanie 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maksymalne dofinansowanie 5.000 zł, wkład własny 15%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

–  Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (maksymalne dofinansowanie kursu/egzaminów 1.500 zł, pozostałe koszty 600 zł, wkład własny 25%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

2) Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

–  Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów orazoprogramowania (osoby niewidome – 30.000 zł z czego: na urządzenia brajlowskie 20.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 10.000 zł, osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł, wkład własny 10%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

–  Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programusprzętu elektronicznego i oprogramowania (osoby głuchoniewidome – 4.000 zł, pozostali adresaci obszaru – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, wkład własny nie wymagany). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

 

3)  Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

–  Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym              ( dofinansowanie 7.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania maksymalnie do 20.000 zł – po opinii eksperta, wkład własny 10%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która powsiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie. Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy

–  Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalne dofinansowanie 2.000 zł, wkład własny nie wymagany). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności), która jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. Częstotliwość udzielenia pomocy po zakończeniu okresu gwarancji.

–  Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (przy amputacji: w zakresie reki – 9.000 zł, przedramienia – 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym - 26.000 zł, na poziomie podudzia – 14.000 zł, na wysokość uda (także przed staw kolanowy) – 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,  wkład własny 10%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielanego w programie.Częstotliwość udzielenia pomocy co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

–  Zadanie4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezykończyny ( przy amputacji: w zakresie ręki  - 2.700 zł, przedramienia  - 6.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł, na poziomie podudzia – 4.200 zł, na wysokość uda – 6.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł, wkład własny 10%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym – jeśli jest zatrudniona, po amputacji kończyn/y, wobec której został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielanego w programie.Częstotliwość udzielenia pomocy po zakończeniu okresu gwarancji.

4)  Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku – tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną, wkład własny 15%). Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawodowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.

 

Moduł IIpomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Maksymalna kwota dofinansowania kosztów dotyczących jednego półrocza/semestru wynosi:

- opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów,

- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 1.000 zł. ( dodatek ten może być zwiększony co najmniej o 200 zł w przypadku, gdy Wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

- dodatku na uiszczeniu opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4.000 zł

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, pobiera naukę szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym, warunek ten dotyczy wsparcia w ramach programu PFRON:

- STUDENT  - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych,

- STUDENT II– kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

- pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD”

 

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

–       w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,

–       w module II – przerwa w nauce.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem okresów , o których mowa powyżej wobec Wnioskodawców, którzy wskutek:

1) pogorszenia stanu zdrowia, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania,

2) zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

 

Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków:

 

Wnioski można składać od 14 marca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

Moduł I

I terminskładania wniosków od 14.03.2014 roku do 30.05.2014 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrzone w czerwcu, podpisanie umów nastąpi w miesiącach czerwiec – lipiec.

II termin składaniawniosków od 02.06.2014 roku – 30.09.2014 roku.

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrzone w październiku, podpisanie umów nastąpi w miesiącach październik – listopad.

Moduł II

I termin składania wniosków od 14.03.2014 roku – 30.03.2014 roku (  tzw. „semestr letni” którego bieg rozpoczyna się w miesiącu luty/marzec 2014 roku)

Wnioski złożone w/w terminie będą rozpatrzone w kwietniu, podpisanie umów nastąpi w miesiącach kwiecień – maj.  Termin  zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach tzw. semestru letniego upływa z dniem 31.05.2014 r.

II terminskładania wniosków od 01.09.2014 roku – 30.09.2014 roku ( tzw. „semestr zimowy”, którego bieg rozpoczyna się w miesiącu wrzesień/październik 2014 roku)

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 roku upływa z dniem 31.01.2015 roku.

 

Wnioski można pobrać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15 lub ze strony internetowej www.wieruszow.pcpr.info w zakładce Aktywny samorząd.

 

 Kierownik PCPR w Wieruszowie

  Elżbieta Ochocka

Data dodania: 2014-03-14 14:25:35

Inne artykuły