Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

EFS-Projekt’2009

W dniu 7 grudnia 2009r. w Wieruszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie integracyjno-kulturalne zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy w Wieruszowie w ramach projektu: „Integracja i aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
W spotkaniu uczestniczyli beneficjenci projektu, czyli osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wieruszowskiego, ich rodziny i bliscy oraz wszyscy zaangażowani w projekt. Rangę spotkania podnosiła obecność m.in. Starosty Wieruszowskiego Pana Andrzeja Szymanka.
 
Spotkanie rozpoczęła od powitania gości Kierownik PCPR Pani Elżbieta Ochocka.
 
Celem spotkania było podsumowanie działań Centrum w ramach projektu oraz ukazanie efektów całorocznej pracy jego uczestników. 
 
Do tej pory z tego typu wsparcia skorzystało łącznie 44 osób niepełnosprawnych oraz 31 osób z ich najbliższego otoczenia. 
 
Pracownik socjalny – asystent rodzinny zachęcał osoby niepełnosprawne do aktywności i współpracował z nimi i ich rodzinami przez cały okres realizacji projektu, co przyniosło wymierne efekty. W ramach projektu jego uczestnicy skorzystali z bezpłatnych kursów, spotkań z doradcami zawodowymi, spotkań indywidualnych i grupowych z psychologiem, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne.
Udział w projekcie był bezpłatny.
W trakcie spotkania beneficjenci projektu otrzymali z rąk Starosty Wieruszowskiego oraz Kierownika PCPR Certyfikaty uczestnictwa w projekcie oraz paczki świąteczne.
Spotkanie upłynęło w miłym świątecznym nastroju.
 
Centrum planuje kontynuować realizację projektu „Integracja i aktywność” 
w 2010 roku, chętne do udziału w projekcie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu wieruszowskiego będące w wieku aktywności zawodowej mogą zgłaszać się do Biura Projektu, które mieści się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie przy ul. Ludwika Waryńskiego 15. Informacje można uzyskać także pod nr telefonu 627831995.
 

 
      W dniu 5 października br. w salonie kosmetycznym Studio Urody „Spa & Beuty” w Wieruszowie rozpoczął się kurs stylizacji paznokci w ramach projektu „Integracja i aktywność”. Pod czujnym i fachowym okiem Pani Sylwii Duś, właścicielki Studia uczestniczki kursu poza wiadomościami teoretycznymi dotyczącymi stylizacji paznokci, poznają w praktyce zasady zdobnictwa, modelowania, stylizacji i wykonywania tipsów. W ramach kursu uczestniczki zapewniony mają catering. Zakończenie kursu zaplanowane jest na dzień 23 października br.  

     W dniach 28 i 30 wrzesień 2009 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie odbyły się czterogodzinne spotkania z psychologiem, mające na celu integrację uczestników 60 – godzinnego kursu stylizacji paznokci, który rozpocznie się 5 października br. Uczestniczki spotkania budowały postawy współpracy i serdeczności w grupie oraz wypełniały i analizowały Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, który pomógł poznać swoje zainteresowania, upodobania i preferencje osobowościowe. Podczas spotkań Beneficjentki Ostateczne projektu zapewniony miały catering.

   W terminie od 7 do 22 września br. w Restauracji „Mila” w Wieruszowie przeprowadzony w ramach projektu „Integracja i aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs kulinarny. Uczestnikami kursu było 2 mężczyzn i 4 kobiety. Na zajęciach uczestnicy poznali zasady przyrządzania potraw z różnych składników. Na zajęciach uczestnicy poznali również zasady panowania nad kosztami potraw a także zasady ich serwowania. W ostatniej części kursu zapoznali się z zasadami zastawiania i dekoracji stołu w zależności od okoliczności. Kurs zakończyli wszyscy uczestnicy 22 września br. otrzymując zaświadczenia wydane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216) i certyfikaty jego ukończenia. W trakcie całego kursu uczestnicy zapewniony mieli catering oraz po jego zakończeniu mogli wnioskować o zwrot poniesionych kosztów dojazdu na zajęcia.

      W dniach 31 sierpień 2009 roku i 2 wrzesień 2009 roku w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie odbyły się czterogodzinne spotkania z psychologiem, mające na celu integrację uczestników 60 – godzinnego kursu kulinarnego, który rozpocznie się 7 września br. w Restauracji „Mila” w Wieruszowie. Uczestnicy spotkania budowali postawy współpracy i serdeczności w grupie oraz nastawienie zadaniowe do realizowanych działań. Podczas spotkań Beneficjenci Ostateczni projektu zapewniony mieli catering. 

       W dniu 25 sierpnia br. zakończył się realizowany w ramach projektu kurs komputerowy podstawowy. Kurs ukończyło 6 Beneficjentów Ostatecznych projektu, 3 kobiety i 3 mężczyzn, otrzymując zaświadczenia wydane na podstawie §6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz. 216) oraz certyfikaty ukończenia kursu. Podczas całego kursu uczestnicy zapewniony mieli catering oraz po jego zakończeniu mogli wnioskować o zwrot poniesionych kosztów dojazdu na zajęcia.

 
   W terminie od 10 do 25 sierpnia br. w pracowni komputerwej Zespołu Szkół Ponadgimnazajnych im. St. Staszica w Wieruszowie realizowany jest w ramach projektu „Integracja i aktywność” współfinansownego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, kurs komputerowy podstawowy. Na zajęciach uczestnicy poznają podstawy pracy z komputerem, uczą się obsługiwać pocztę elektroniczną oraz zasad poruszania się w Internecie. Zakończenie kursu oraz rozdanie zaświadczeń i certyfikatów ukończenia kursu planowane jest na dzień 25. sierpnia br. 

     W dniach 27 i 29 lipca br. w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie odbyły się spotkania z psychologiem dla uczestników kursu komputerowego podstawowego. Celem spotkań była integracja grupy i rozwijanie umiejetności interpersonalnych. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy wzajemnie się poznawali, budowali poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa oraz poznawali zasady skutecznej komunikacji i zaufania w grupie. Podczas spotkań uczestnicy zapewniony mieli cattering.

     W dniach 20 – 31 lipca odbywał się w ramach projektu „Integracja i aktywność” kurs komputerowy zaawansowany. Kurs ukończyło 11 Beneficjentów Ostatecznych projektu, 5 kobiet i 6 mężczyzn. Na kursie tym osoby doskonaliły swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera ze szczególnym uwzględnienim pakietu Microsoft Office, sprawnego poruszania się po Internecie oraz nabyły umiejętności dot. grafiki komputerowej: rastrowej i wektorowej. Podczas kursu, każdy uczestnik zapewnione miał wyżywienie. Kurs odbywał się w pracowni komputerwej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Wieruszowie.

     W dniach 15 i 16 lipca br. uczestnicy kursu komputerowego zaawansowanego wzieli udział w treningu psychologicznym, którego celem była integracja grupy. Odbyli ćwiczenia z autoprezentacji i zamopoznania, budowania poczucia własnej wartości. Na zajęciach uczestnicy uczyli się asertywności oraz poznawali zasady komunikacji werbalej i niewerbalnej. Spotkania odbywały się w Klubie Pracy Powiaowego Urzędu Pracy w Wieruszowie – partnera projektu. Podczas spotkań uczestnicy zapewniony mieli cattering.

      W maju br. doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie podczas indywidualnych spotkań zakwalifikował do udziału w kursach Beneficjentów Ostatecznych projektu „Integracja i aktywność”. Ponadto w miesiącu czerwcu każda osoba wzięła udział w grupowych spotkaniach z doradcą zawowodym, podczas których poznawała zasady: przygotowania dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, odpowiedniego zaprezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych oraz sposobów aktywnego szukania zatrudnienia. Podczas spotkań grupowych uczestnicy zapewniony mieli cattering.

     

 
 

Ulotka projektu "Integracja i aktywność"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w bieżącym roku realizuje kolejny etap  projektu „Integracja i aktywność” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest w partnerstwie relacji z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie. Celem głównym projektu jest rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W ramach projektu „ Integracja i aktywność”
w tym roku Centrum:

 1. Zorganizuje trzy kursy zawodowe:
  • Kurs komputerowy (z podziałem na dwie grupy w zależności od poziomu wiedzy uczestników)
  • Kurs stylizacji paznokci
  • Kurs kulinarny
 2. Przed każdym kursem zorganizowane zostaną spotkania z psychologiem.
 3. Zorganizuje spotkań z doradcą zawodowym (indywidualne i grupowe) 
 4. Dofinansuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne dla uczestników projektu w części nie dofinansowanej ze środków PFRON. Dofinansowanie takie otrzymają także opiekunowie osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

Rezultatem uczestnictwa w projekcie będzie:

 • Zwiększenie zdolności osób niepełnosprawnych do zatrudniania na lokalnym i regionalnym rynku pracy
 • Poprawa skuteczności funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie
 • Zwiększenie wiedzy mieszkańców powiatu nt. działań realizowanych przez PCPR
 • Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych oraz szansa rynku pracy osób o utrudnionym dostępie do usług społecznych, w tym edukacyjnych
 • Integracja osób niepełnosprawnych poprzez zorganizowane spotkania
Data dodania: 2010-02-12 02:04:41

Inne artykuły