Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

EFS-Projekt;2008

„Integracja i aktywność” osób niepełnosprawnych w 2008 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie w ramach programu aktywności lokalnej zrealizowało w 2008 roku projekt „Integracja i aktywność” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu było rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Projektem objętych zostało 26 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu wieruszowskiego korzystających z pomocy społecznej , nie pracujących, będących w wieku aktywności zawodowej oraz 20 osób z ich najbliższego otoczenia tj. żyjących we wspólnym gospodarstwie domowym.

W ramach projektu każdy beneficjent  uczestniczył w wybranych dwóch kursach. 

Zorganizowano 4 kursu zawodowe:

  • Kurs bukieciarstwa.
  • Kurs obsługi komputera dla początkujących,
  • Kurs introligatorski,
  • Kurs kulinarny.

W kursie bukieciarstwa uczestniczyło 10  osób niepełnosprawnych, w  komputerowym 18 osób, introligatorskim  11 natomiast w kulinarnym 13 beneficjentów.  Uczestnictwo w ww. kursach zwiększyło szansę na rynku pracy osób niepełnosprawnym poprzez podniesienie poziomu ich kwalifikacji zawodowych.

Ponadto 7 osób niepełnosprawnych wyjechało na turnusy rehabilitacyjne, do których część odpłatności własnej za turnus uregulowano ze środków projektu.
Uczestnictwo w w/w projekcie poprawiło skuteczność funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie poprzez zatrudnienie nowego pracownika socjalnego. Wymiernym efektem jest także budowanie partnerstwa instytucji i organizacji działających na terenie powiatu wieruszowskiego zdolnych do wspólnego rozwiązywania problemów społecznych zwłaszcza w odniesieniu do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób zagrożonym marginalizacją.

W partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie opracowano informator dotyczący warunków i zasad zatrudniania osób niepełnosprawnych, ulg i opłat z tym związanych. Zaprezentowano w nim podstawowe zasady funkcjonowania osób niepełnosprawnych w firmie, uprawnienia pracowników niepełnosprawnych oraz zalety ich zatrudniania. Informator został rozprowadzony wśród pracodawców powiatu wieruszowskiego oraz instytucji w nim działających. Beneficjenci ostateczni projektu spotykali się także z doradcą zawodowym z Urzędu Pracy. Zajęcia te dotyczyły zasad poruszania się po rynku pracy, budowania umiejętności zaprezentowania się podczas rozmowy z przyszłym pracodawcą. Doradca zawodowy pomagał w przygotowaniu dokumentów niezbędnych podczas starania się o pracę.

Data dodania: 2010-02-12 02:04:41

Inne artykuły