Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

EFS - Projekt 2012

 W dniu 13.12.2012 r. w ramach projektu odbyło się spotkanie integracyjno-kulturalne. W spotkaniu wziął udział Starosta Wieruszowski Pan Andrzej Szymanek oraz partnerzy projektu i  tegoroczni beneficjenci wraz z rodzinami. W czasie spotkania posumowano realizację projektu oraz wręczono uczestnikom certyfikaty i paczki świąteczne. Ponadto podziękowania z rąk Starosty Pana Andrzeja Szymanka oraz Kierownika Centrum Pani Elżbiety Ochockiej otrzymali Partnerzy projektu – Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie i Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie.

 Uczestnicy projektu w 2013 r. na spotkaniu podsumowującym realizacje projektu z pracownikiem ds. osób niepełnosprawnych w Wieruszowskim Domu Kultury, na tle sceny WDK


 W ramach projektu dla 9 pań zorganizowano zajęcia usprawniające psychoruchowo na krytej pływalni (aqua -aerobik), obejmujące sześć wyjazdów na basen. Zajęcia odbywały się w okresie październik-listopad na krytej pływalni „Oceanik” w Ostrzeszowie.

 W okresie październik- listopad odbyło się poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez radcę prawnego. Poradnictwo zostało zorganizowane dla 3 grup, łącznie dla 23 osób. Zajęcia dla jednej grupy trwały 4 godziny. Spotkania przeprowadzono na terenie Wieruszowa.

 Uczestnicy projektu siedzący przy stołach na warsztatach z radcą prawnym Uczestnicy projektu siedzący przy stołach na warsztatach z radcą prawnym  -grupa II

W październiku przeprowadzono dla dwóch grup pięciodniowy warsztat psychoedukacyjny z elementami doradztwa zawodowego. W ramach warsztatu przez trzy dni odbywały się zajęcia z psychologiem, a przez pozostałe dwa dni zajęcia prowadził doradca zawodowy.  Warsztat odbył się w WDK.

 Uczestnicy projektu siedzący przy stołach w czasie warsztatu psychoedukacyjnego oradztwa zawodowego, w tle widać obrazki zawieszone na listwach (spotkanie odbywało się w Wieruszowskim Domu Kultury) Uczestnicy projektu na warsztacie psychoedukacyjnym z elementami doradztwa zawodowego- II grupa

W ramach działań o charakterze środowiskowym w październiku zorganizowano:

- dwa wyjazdy do teatru w ramach tzw. „wieczoru z kulturą”, łącznie dla 26 osób,

Uczestnicy projektu idący ulicą we Wrocławiu do teatru w ramach  tzw. wieczoru z kulturąZdjęcie grupowe uczestników II wyjazdu do tetaru do Wrocaławia w ramach tzw. wieczoru z kulturą

- trzydniową wycieczkę obejmującą trasę Oświęcim- Kraków-Wadowice dla 20 osób.

 Uczestnicy projektu na 3-dniowej wyciecze - zdjęie wykonane pod figurą smoka wawelskiego w Krakowie


We wrześniu zrealizowano w ramach projektu kolejny kurs – kurs zabiegów kosmetycznych dla 2 osób, obejmujący 30 godzin. Kurs odbył się w gabinecie kosmetycznym na terenie Wieruszowa.

 Zakończenie kursu kosmetycznego - uczestniczki otrzymują certyfikat i gratulacje od organizatora i prowadzącej

We wrześniu rozpoczęto również realizację kursu języka niemieckiego (60 h). Kurs został przeprowadzony dla 5 uczestniczek projektu w okresie wrzesień-listopad. Zajęcia odbywały się w WDK.

 uczestniczki kursu języka niemieckiego przy ławkach w czasie zajęć

Również we wrześniu rozpoczęto zajęcia rehabilitacyjne na terenie powiatu wieruszowskiego. W ramach tego działania dla 8 osób zorganizowano indywidualną, dziesięciodniową rehabilitacje, obejmującą zabiegi zgodne z zaleceniami lekarza.


 

 W okresie sierpień-wrzesień odbył się dla trzech grup pięciogodzinny warsztat „Aktywnego poszukiwania pracy” prowadzony przez doradcę zawodowego. W warsztacie wzięły udział łącznie 23 osoby.  Warsztat odbył się w WDK.

 Uczestnicy warsztatu "Aktywnego poszukiwania pracy" siedzący przy ławkach i wypełniający dokumenty Uczestnicy warsztatu "Aktywnego poszukiwania pracy" siedzący przy ławkach i wypełniający dokumenty - II grupa

Od sierpnia rozpoczęła się również realizacja kursu prawa jazdy kategorii B dla 10 osób, który zakończono w grudniu oraz kursu prawa jazdy kategorii B+E dla 4 osób, który zakończono w październiku. Oba kursy obejmowały zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz kończyły się egzaminem państwowym.

 Uczestnicy kursu prawa jazdy kat. B siedzący przy stole, na którym leżą materiały szkoleniowe, w tle prowadzący zajęcia Uczestnicy prawa jazdy kat. B+E w tle prezentacja dotycząca realizowanych  zajęć

W sierpniu zrealizowano również kurs technik rękodzielniczych dla 3 osób, obejmujący 30 godzin zajęć oraz kurs komputerowy dla 8 osób, obejmujący 60 godzin. Oba kursy zostały zrealizowane na terenie Wieruszowa.

 Uczestniczki kursu technik rękodzielniczych wraz z prowadzącą i pracownikiem socjalnym z wykonanymi w ramach warsztatu kwiatamiUczestnicy kursu komputerowego przy stanowiskach komputerowych w czasie zajęć

W okresie sierpień-wrzesień zrealizowano kurs operatora wózków jezdniowych (widłowych) wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej. W kursie wzięły udział 4 osoby i obejmował on 67 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 Uczestnicy kursu operatora wózków widłowych przy stołach na sali wykładowej, w tle widać prezentację dotyczącą zajęć


 W lipcu zrealizowano dwudniowy (ośmiogodzinny) warsztat „ Jak uczyć się skutecznie?” prowadzony przez pedagoga. Warsztat został przeprowadzony dla dwóch grup, łącznie dla 15 osób.  Zajęcia odbyły się na terenie Wieruszowa.

 Uczestnicy warsztatu "Jak uczyć się skutecznie" przy stole w sali sesyjnej Starostwa Powaitowego w Wieruszowie wraz z prowadzącym Uczestnicy warsztatu "Jak uczyć się skutecznie" siedzący przy stołach w sali Kulubu Pracy i osoba prowadząca zajęcia

Od lipca zatrudniono tłumacza języka migowego, który towarzyszył w zajęciach osobie głuchoniemej biorącej udział w projekcie.

 Również w miesiącu lipcu zrealizowano indywidualne, godzinne spotkania z doradcą zawodowym. Spotkania miały na celu zakwalifikowanie uczestników do odpowiednich kursów. Z tej formy wsparcia skorzystało 38 osób. Została ona zrealizowana w WDK.

 Od lipca uczestnikom projektu uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych dokonywano na podstawie złożonych wniosków, zwrotów kosztów dojazdu do szkoły oraz kosztów zakupu podręczników i pomocy naukowych.


Od 12 czerwca br. rozpoczęły się spotkania „grupy wsparcia”. W ramach projektu przewidziano dziesięć dwugodzinnych spotkań dla 9 pań. Zajęcia prowadzone były przez psychologa w okresie czerwiec-wrzesień. Spotkania odbywały się w klubie pracy w Wieruszowie.

Uczestniczki grupy wsparcia wraz z psychologiem siedzący przy stołach w czasie zajęćUczestniczki grupy wsparcia siedzące przy stołach w czasie zajęć

 W okresie czerwiec-lipiec odbyły się indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 uczestników projektu. W ramach działania psycholog na podstawie przeprowadzonych z uczestnikami testów wydał opinie psychologiczne. Testy z uczestnikami zostały przeprowadzone w klubie pracy w Wieruszowie.  

 Również w czerwcu pierwsi uczestnicy projektu wyjechali na turnusy rehabilitacyjne. Turnusy dofinansowane były ze środków projektu w części niesfinansowanej ze środków PFRON.  Łącznie w okresie czerwiec-listopad na turnusy rehabilitacyjne wyjechało 19 BO.

 


Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie realizuje piątą edycja projektu systemowego „Integracja i aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Okres realizacji projektu obejmuje 01.01.2012-31.12.2012 r.

Projekt ma na celu rozwój aktywnej integracji wśród 40 osób klientów PCPR w Wieruszowie oraz pracy socjalnej w PCPR.

Na podstawie przeprowadzonej w okresie 01.01.2012-30.04.2012 rekrutacji do projektu zakwalifikowano 40 mieszkańców powiatu wieruszowskiego w wieku aktywności zawodowej, w tym 35 osób niepełnosprawnych i 5 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych podlegających procesowi usamodzielniania się.

Każdy z uczestników w ramach projektu zostanie objęty kompleksową pomocą. W bieżącym roku planowane są następujące formy wsparcia:

  • kursy,
  • poradnictwo/warsztaty prowadzone przez specjalistów – psychologa, pedagoga, doradzę zawodowego, radcę prawnego,
  • turnusy rehabilitacyjne, rehabilitacja na terenie powiatu wieruszowskiego, wyjazdy na krytą pływalnie,
  • sfinansowanie kosztów zakupu pomocy naukowych, podręczników i kosztów dojazdu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ policealnych.

Ponadto z uczestnikami i ich rodzinami współpracować będą pracownicy socjalni.

Beneficjenci ostateczni będą mogli skorzystać także z działań o charakterze środowiskowym, tj. wycieczki, wyjazdu do kina lub teatru, spotkania integracyjno-kulturalnego.

Uczestnicy projektu w 2012 roku na poradnictwie w gospodarstwie agroturystycznym wraz z prowadzącymi zajęcia i pracownikami socjalnymi

Data dodania: 2012-05-18 09:03:39

Inne artykuły