Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

EFS -Projekt 2013


5.12.2013 r. odbyło się spotkanie integracyjno-kulturalne służące podsumowaniu tegorocznej edycji projektu. W spotkaniu wzięli udział BO wraz z osobami z najbliższego otoczenia, kadra projektu oraz zaproszeni goście (Wicestarosta, Dyrektor PUP, Kierownik ŚDS, Kierownik WTZ, pracownik WTZ). Uczestnicy otrzymali z rąk Pani Elżbiety Ochockiej – Kierownika PCPR i Pana Mirosława Urbasia – Wicestarosty certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie oraz drobne upominki. Ponadto 3 uczestników projektu otrzymało wyróżnienia książkowe za sumienny udział w realizowanych formach wsparcia. Podziękowania otrzymali również partnerzy projektu.

Uczestnicy projektu oraz zaproszeni goście siedzący przy stołach w czasie spotkania integracyjno-kulturalnego w sali widowiskowej WDK


27.11.2013 r. zorganizowano w ramach projektu jednodniowy wyjazd do kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie. W ramach wyjazdu uczestnicy mieli zapewniony pobyt w części basenowej kompleksu, transport, ubezpieczenie oraz wyżywienie. W wyjeździe wzięło udział 23 BO, 2 opiekunów oraz 1 osoba z zespołu projektowego.

uczestnicy projektu zmierzający na kompleks termalno - basenowy w Uniejowie, w tle widać budynek, w którym mieszczą się termy


W listopadzie zrealizowano również dla dwóch grup BO specjalistyczne poradnictwo z zakresu prawa rodzinnego. Poradnictwo było prowadzone przez radcę prawnego. Tematyka spotkania obejmowała m.in. władze rodzicielską, obowiązek alimentacyjny, itp.

uczestnicy projektu siedzący przy stołach razem z prowadzącym w trakcie poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego, na stołach wiadac materiały szkoleniowe, w tle widoczne oknauczestnicy projektu (II grupa) wraz z prowadzącym podczas poradnictwa z zakresu prawa rodzinnego, siedzący przy stołach, na których widać filiżanki z serwisu kawowego, w tle ekran do wyświetlania prezentacji multimedialnych


W listopadzie zrealizowano w Świdnicy trzydniowy wyjazdowy warsztat rozwoju osobistego obejmujący 20 godzin zajęć. W warsztacie wzięło udział 15 kobiet wraz z dziećmi. W czasie zajęć dla kobiet dzieci znajdowały się pod opieką pedagogów. Celem warsztatu było podwyższenie i pogłębienie samoświadomości i samooceny BO oraz rozwój osobisty i przełamanie wewnętrznych barier. Wartością dodaną wyjazdu było zacieśnienie więzi między BO i ich dziećmi.

uczestnicy projektu podczas wyjazdowego warsztatu rozwoju osobistego, siedzący przy stole w sali szkoleniowej hotelu Piast - Roman w Świdnicy, na stole widać materiały szkoleniowe i filiżanki z serwisu kawowego


W październiku dla 5 osób zorganizowano indywidualne dziesięciodniowe zajęcia rehabilitacyjne na terenie powiatu wieruszowskiego. Zajęcia dobierano indywidualnie zgodnie z potrzebami BO.


W październiku zrealizowano jednodniowe poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez radcę prawnego z zakresu prawa pracy dla 10 BO. Program spotkania obejmował takie zagadnienia jak: stosunek pracy, rodzaje umów o prace, obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy, itp.

Uczestnicy specjalistycznego poradnictwa prowadzonego przez radcę prawnego z zakresu prawa pracy  siedzą przy stołach wraz z prowadzącym


We wrześniu zrealizowano kurs operatora kierowcy wózka jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej. W kursie wzięło udział 3 BO. Kurs obejmował łącznie 67 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Celem kursu było zdobycie przez uczestników dodatkowych kwalifikacji pomocnych w wejściu na rynek pracy.


We wrześniu w ramach działań o charakterze środowiskowym zrealizowano dwudniową wycieczkę obejmującą trasę Kazimierz Dolny- Sandomierz. W wycieczce wzięło udział łącznie 19 osób. Uczestnicy wyjazdu mieli zapewniony transport, bilety wstępu, przewodników, nocleg, pełne wyżywienie, ubezpieczenie NNW. Wyjazd miała na celu integrację uczestników i rozwój kulturalny.

Uczestnicy projektu na wzgórzu trzech krzyży w Kazimierzu Dolnym wraz z opiekunem wycieczki i pracownikiem socjalnym, w tle widać trzy drewniane krzyże


W sierpniu zrealizowano kurs komputerowy dla 5 BO. Kurs obejmował 60 godzin zajęć, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy zdobyli podstawową wiedzę z zakresu obsługi komputera, programu Word i Excel oraz Internetu.

Uczestnicy kursu koputerowego przy swoich stanowiskach, zdjęcie wykonane od tyłu, w tle widać ekran, na którym wyświetlana jest prezentacja dot. zajęć


W sierpniu zrealizowano również 30-sto godzinny warsztat technik rękodzielniczych. W warsztacie wzięło udział 9 BO i jeden opiekun osoby niepełnosprawnej. Celem warsztatu było nabycie umiejętności pracy w grupie i umiejętności manualnych.

Uczestniczki warsztatu technik rekodzielniczych przy stołach wykonują dekoracje, na stołach przed uczestniczkami widać wykorzystywane materiały, w tle widać ekan do wyświetlania prezentacji multimedialnych


Od sierpnia realizowane są spotkania grupy wsparcia.  W ramach projektu przewidziana jest realizacja 10-ciu spotkań prowadzonych przez psychologa. Planuje się, że spotkania będą realizowane do listopada.

Uczestniczki grupy wsparcia wraz z prowadzącą siedzące przy stołach w czasie spotkania, na stołach widać materiały, fliżanki, w tle regał z książkami


W sierpniu 12 BO otrzymało voucher na usługi kosmetyczne i 1 BO otrzymał voucher na krytą pływalnie. Uczestnicy projektu mogą korzystać usług kosmetycznych w okresie sierpień-październik oraz z krytej pływalni w okresie sierpień – listopad.


W lipcu rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B. W kursie bierze udział 11 BO. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Realizacja kursu przewidziana jest do końca listopada.

Uczestnicy kursu prawa jazdy kat. B w czasie zajęć z zakresu pierwszej pomocy - jeden uczestnik stoi przy prowadzącym, pozostałe osoby siedzą przy stołach, przed prowadzącym leży fantom


W lipcu przeprowadzono grupowe poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez pedagoga służące przywróceniu samodzielności życiowej. W poradnictwie uczestniczyło 9 BO i opiekun osoby niepełnosprawnej.

Uczestnicy poradnictwa siedzą przy stołach, na jednym ze stołów siedzi prowadzący zajęcia pedagog, w tle widać zapisaną tablice


W lipcu zrealizowano trzydniowy wyjazdowy trening kompetencji rodzicielskich. Trening realizowany był w Karpaczu. W wyjeździe wzięło udział 15 BO wraz z dziećmi. Trening obejmował 20 h godzin zajęć dla BO. W czasie zajęć dzieci znajdowały się pod opieką pedagogów. Celem treningu było rozwój kompetencji rodzicielskich uczestniczek projektu i zacieśnienie więzi między BO i ich dziećmi.

Pięć uczestniczek treningu siedzących przy stole w czasie zajęć przed uczestniczkami teczki i materiały dotyczące zajęćGrupa starszych dzieci na wyjazdowym treningu w czasie zajęć z pedagogiem - dzieci siedzą na krzesłach ustawionych w kręgu wraz z pedagogiem prowadzącym zajęcia Grupa młodszych dzieci na wyjazdowym treningu w pokoju zabaw - dzieci siedzą przy stoliku i bawią się plasteliną przy dzieciach stoi pedagog prowadzący zajęcia


W okresie czerwiec-lipiec 10 BO wraz z 6 opiekunami wyjechało na czternastodniowy turnus rehabilitacyjny do Dziwnówka, który został dofinansowany ze środków projektu w części niedofinansowanej ze środków PFRON. 


W okresie czerwiec-lipiec realizowano w ramach projektu zajęcia z doradcą zawodowym. Zrealizowano grupowe poradnictwo, mające na celu zdobycie wiedzy z zakresu metod poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięło udział 9 BO i opiekun osoby niepełnosprawnej.

Uczestnicy poradnictwa prowadzonego przez doradcę zawodowego przy stołach wypełniają testy przekazane przez doradcę, przy uczestnikach stoi doradca zawodowy prowadzący zajęcia, w tle widać ekran, na którym wyświetlana będzie prezentacja multimedialna w czasie zajęć, na stole widać wodę soki i cukierki dla uczestników

Zrealizowane również dwa dwudniowe warsztaty z doradcą zawodowym, których celem było poznanie własnych predyspozycji zawodowych i możliwości zatrudnienia jakie daje lokalny rynek pracy. Razem w warsztatach wzięło udział 17 uczestników projektu.

Uczestnicy projektu przy stołach w czasie warsztatu z doradcą zawodowym, uczestników wita przedstawiciel firmy realizującej doradztwo zawodowe oraz doradca zawodowy prowadzący zajęciaGrupa II uczestników projektu w czasie warsztatu z doradcą zawodowym przy stołach wypełniają testy przygotowane przez doradcę przy uczestnikach stoi dordca zawodowy prowadzący zajęcia


W dniu 28.05.2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach tegorocznej edycji projektu „Integracja i aktywność”- grupowe poradnictwo prowadzone przez psychologa i pedagoga. Spotkanie poprzedziło krótkie wystąpienie Kierownika PCPR i Koordynatora projektu. W poradnictwie wzięło udział 37 BO i 1 opiekun osoby posiadającej orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Celem spotkania było zwiększenie kompetencji życiowych uczestników projektu, w szczególności kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych.

Uczestnicy projektu w 2013 roku w czasie poradnictwa prowadzonego przez psychologa i pedagoga w gospodarstwie "Gościniec nad Prosną"


 

W okresie styczeń-kwiecień 2013  prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie nabór do tegorocznej edycji projektu "Integracja i aktywność".

Celem projektu jest  rozwój aktywnej integracji wśród klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie i pracy socjalnej w Centrum.

W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 38 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych, 18 osób - rodziców zastępczych lub klientów Punktu Interwencji Kryzysowej, z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny.

Uczestnicy projektu, zostaną objęci instrumentami aktywnej integracji i działaniami o charakterze środowiskowym.

Osoba zainteresowana udziałem w projekcie musi spełniać następujące warunki:  

  • jest osobą niepełnosprawną lub rodzicem zastępczym borykającym się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi lub klientem Punktu Interwencji Kryzysowej z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i/lub dotyczących kryzysu rodziny,
  • posiada miejsce zamieszkania na terenie powiatu wieruszowskiego,
  • jest w wieku aktywności zawodowej, tj. w wieku 18-64 lata,
  • korzysta ze świadczeń systemu pomocy społecznej,
  • nie uczestniczy w  innym projekcie o tym samym charakterze  współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane  udziałem w projekcie, spełniające ww. warunki prosimy o zgłaszanie się osobiście lub telefonicznie lub e-mailowo do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, telefon: 62 78 31 995, e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl  - osoby do kontaktu w sprawie projektu: Pani Karina Klaus i Pani Joanna Morta.

Data dodania: 2013-01-25 13:51:55

Inne artykuły