Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności dot. realizacji projektu

1. INFORMACJE DOT. POSTĘPU REKTRUTACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w dniu 13 maja 2016 r., zakończono rekrutację do udziału w projekcie ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”. Do projektu zrekrutowano 50 osób, w tym 32 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (uczesnicy projektu) oraz 16 rodziców zastępczych (najbliższe otoczenie uczestników projektu) oraz 2 dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego (najbliższe otoczenie uczestników projektu).

2. INFORMACJE DOT. REALIZACJI PROJEKTU

W terminach 20 maja br. oraz 3 czerwca br. zrealizowano pierwszą usługę w ramach projektu t.j. Grupowe poradnictwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Realizacja poradnictwa miała na celu poszerzenie wiedzy uczestników projektu w zakresie prawa rodzinnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Osoby sprawujące pieczę zastępczą poznały prawa i obowiązki, jakie nad nimi ciążą w związku z pełnioną funkcją.

 

9 osób w sali konferencyjnej siedzacych przy stole prostokatnym, po lewej stronie okna zasłonięte żaluzjami, na stole 4 wody w butelkach, 2 filiżanki oraz 6 kartek z zeszytu

 

grupa 6 osób przy prostokątnym stole w sali konferencyjnej, na ścianie ekran biały, po lewej stronie drzwi

W Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Sokolnikach w dniach: 11.06.2016r., 18.06.2016r., 28.06.2016r. oraz 29.06.2016r. zrealizowano drugą usługę w ramach projektu tj. Warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności w komunikowaniu się i społecznych (prowadziło je 4 specjalistów, trwały łącznie 24 godziny). Uczestniczyło w nich 46 osób – uczestników projektu.

Głównym celem w/w warsztatów było wzmocnienie pieczy zastępczej poprzez

poprawę relacji w poszczególnych rodzinach oraz placówkach opiekuńczo

– wychowawczych typu rodzinnego m.in. poprzez:

- dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji,

- odkrywanie własnego potencjału komunikacyjnego,

- rozwijania umiejętności aktywnego słuchania,

- uświadamiania sobie stosowanych w relacjach barier komunikacyjnych,

-zapoznanie się z wewnętrznymi uwarunkowaniami wpływającymi na

efektywność porozumiewania się z drugim człowiekiem.

 

 

W okresie od 30 sierpnia do 8 listopada 2016 r. w siedzibie Cech Rzemiosł Różnych w Wieruszowie zrealizowano Warsztaty z zakresu podniesienia kompetencji wychowawczych - ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców”. W 30 - godzinnych warsztatach wzięło udział 7 osób dorosłych, sprawujących pieczę zastępczą (zajęcia dla II grupy uczestników zadnia odbędą się w okresie od lutego do czerwca 2017 roku).

 Celem w/w warsztatów było m.in. ,,Wzmocnienie pieczy zastępczej poprzez poprawę relacji w poszczególnych rodzinach oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”

Poprzez:

  • Wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.
  • Naukę umiejętności lepszego porozumiewania się.
  • Refleksję nad własną postawą wychowawczą.
  • Wymianę doświadczeń dające zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.
  • Naukę dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.
  • Dostarczenie wiedzy na temat skutecznych form komunikacji.
  • Rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania.
  • Rozwijanie umiejętności ważnych w kontaktach z ludźmi.

 

grupa 7 kobiet przy prostokątnym stole prowadzi dyskusję, w tle szafa, na stole butelki plastikowe małe z wodą

grupa 7 kobiet przy stole prostokątnym, w tle szafa, po lewej stronie okno, na stole butelki z wodą małe

grupa 7 kobiet przy prostokątnym stole prowadzi dyskusje, w tle 2 okna, komoda, na stole małe butelki z wodą

W roku 2016r. w ramach projektu odbyło się 8 spotkań GRUPY WSPARCIA (tj.16 godzin), w których uczestniczyło 7 dorosłych uczestników projektu, sprawujących pieczę zastępczą. Spotkania prowadził psycholog zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie. Na spotkaniach uczestnicy Grupy wsparcia omawiali bieżące problemy opiekuńczo - wychowawcze wynikające ze sprawowania opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej.

Grupa 4 osób (3 kobety i 1 mężczyzna) siedząca przy prostokątnym stole prowadząc rozmowę

Grupa 6 osób siedząca przy prostokatnym stole, w tym 1 mężczyzna, osoby prowadzą rozmowę

Data dodania: 2016-05-19 14:11:39

Inne artykuły