Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Szacowanie wartości zamówienia na usługi udzielania korepetycji z języka angielskiego dla 8 dzieci z pieczy zastępczej uczestniczących w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”

Projekt Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”  
współfinansowany ze Środków Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

           Wieruszów, dnia 06 sierpnia 2020 r.

 

Szacowanie wartości zamówienia na usługi udzielania korepetycji z języka angielskiego dla 8 dzieci z pieczy zastępczej uczestniczących
w projekcie Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”  

W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98 – 400 Wieruszów/  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów, ul. L. Waryńskiego 15, zwraca się z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA! Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów realizacji opisanej usługi

I. Postanowienia wstępne:

Szacowanie wartości zamówienia dotyczy przeprowadzenia korepetycji z języka angielskiego w liczbie godzin lekcyjnych 1056 w okresie od września 2020r. do grudnia 2022r., prowadzone jest w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

 

II. Podmiot ustalający wartość zamówienia:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, 98-400 Wieruszów,
ul. L. Waryńskiego 15.

III. Przedmiot postępowania:

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 8050000 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego w wymiarze 48 godzin lekcyjnych miesięcznie w okresie od września 2020r. do grudnia 2022r. dla 8 uczestników tj. dzieci z pieczy zastępczej, co stanowi ogółem 1056 godzin lekcyjnych w całym w/w okresie. Usługa realizowana będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, np. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie, w Bibliotece Powiatowej w Wieruszowie. W zależności od potrzeb zaangażowane zostaną 4 osoby na podstawie umowy zlecenia. Oferent na miejsce świadczenia usługi dojeżdża we własnym zakresie. Dokładne terminy i godziny udzielania korepetycji ustalane będą w harmonogramie zajęć. Podczas trwania korepetycji obowiązkiem wykonawcy będzie prowadzenie dziennika zajęć zawierającego listę obecności wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. Korepetytor będzie miał obowiązek ściśle współpracować z realizatorem projektu, w szczególności z koordynatorem Projektu oraz koordynatorami pieczy zastępczej.

Wymagania dot. wykonawców usługi:

  • obywatelstwo polskie- potwierdzone oświadczeniem
  • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych- potwierdzone oświadczeniem
  • niekaralność za przestępstwa umyślne- potwierdzone oświadczeniem
  • oświadczenia, że łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie.
  • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego lub wyższego zawodowego (licencjat) poświadczone kserokopiami dyplomów ukończenia szkół wyższych
  • posiadanie przygotowania pedagogicznego poświadczone kserokopią dokumentu potwierdzającego uprawnienia
  • posiadanie min. 2- letniego doświadczenia do realizacji przedmiotu umowy poświadczone kserokopią świadectwa pracy/ zaświadczeniem o zatrudnieniu
  • złożenie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych

IV.  Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć do dnia 21.08.2020 r. do godz. 12.00 na adres e-mail: pcpr_wieruszow@interia.pl na Załączniku  do niniejszego zaproszenia.

Załacznik do zaproszenia- Formularz wyceny - j. angielski.docx

 

Elzbieta Ochocka

Kierownik PCPR w Wieruszowie

 

Szacowanie wartości zamówienia na usługi udzielania korepetycji z języka angielskiego.pdf

Data dodania: 2020-08-06 13:50:03

Inne artykuły